โปรโตคอล <GCK RemoteMediaClientListener>

การอ้างอิงโปรโตคอล <GCK RemoteMediaClientListener>

ภาพรวม

โปรโตคอล Listener ของ GCKRemoteMediaClient

Since
3.0

รับค่า <NSObjectNSObject>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(void) - remoteMediaClient:didStartMediaSessionWithID:
 การเรียกใช้เมื่อเซสชันสื่อใหม่เริ่มต้นในฝั่งผู้รับ เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didUpdateMediaStatus:
 โทรเมื่อได้รับการตอบกลับสถานะสื่อที่อัปเดตจากผู้รับ เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didUpdateMediaMetadata:
 โทรเมื่อได้รับการตอบกลับข้อมูลเมตาสื่อที่อัปเดตจากผู้รับแล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClientDidUpdateQueue:
 เรียกเมื่ออัปเดตคิวการเล่นสื่อบนตัวรับแล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClientDidUpdatePreloadStatus:
 โทรเมื่ออัปเดตสถานะการโหลดสื่อล่วงหน้าในฝั่งผู้รับแล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didReceiveQueueItemIDs:
 เรียกเมื่อรายการรหัสรายการคิวสื่อได้รับแล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didInsertQueueItemsWithIDs:beforeItemWithID:
 เรียกเมื่อมีการแทรกลําดับรายการที่ต่อเนื่องกันลงในคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didUpdateQueueItemsWithIDs:
 เรียกเมื่ออัปเดตรายการที่มีอยู่ในคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didRemoveQueueItemsWithIDs:
 การเรียกใช้เมื่อมีการนําลําดับที่ต่อเนื่องกันออกจากคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
(void) - remoteMediaClient:didReceiveQueueItems:
 โทรเมื่อได้รับข้อมูลโดยละเอียดในคิวอย่างน้อย 1 รายการ เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดเมธอด

- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didStartMediaSessionWithID: (NSInteger)  sessionID 
optional

การเรียกใช้เมื่อเซสชันสื่อใหม่เริ่มต้นในฝั่งผู้รับ

Parameters
clientThe client.
sessionIDThe ID of the new session.
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didUpdateMediaStatus: (nullable GCKMediaStatus *)  mediaStatus 
optional

โทรเมื่อได้รับการตอบกลับสถานะสื่อที่อัปเดตจากผู้รับ

Parameters
clientThe client.
mediaStatusThe updated media status. The status can also be accessed as a property of the player.
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didUpdateMediaMetadata: (nullable GCKMediaMetadata *)  mediaMetadata 
optional

โทรเมื่อได้รับการตอบกลับข้อมูลเมตาสื่อที่อัปเดตจากผู้รับแล้ว

Parameters
clientThe client.
mediaMetadataThe updated media metadata. The metadata can also be accessed through the GCKRemoteMediaClient::mediaStatus property.
- (void) remoteMediaClientDidUpdateQueue: (GCKRemoteMediaClient *)  client
optional

เรียกเมื่ออัปเดตคิวการเล่นสื่อบนตัวรับแล้ว

Parameters
clientThe client.
- (void) remoteMediaClientDidUpdatePreloadStatus: (GCKRemoteMediaClient *)  client
optional

โทรเมื่ออัปเดตสถานะการโหลดสื่อล่วงหน้าในฝั่งผู้รับแล้ว

Parameters
clientThe client.
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didReceiveQueueItemIDs: (NSArray< NSNumber * > *)  queueItemIDs 
optional

เรียกเมื่อรายการรหัสรายการคิวสื่อได้รับแล้ว

Parameters
clientThe client.
queueItemIDsThe list of media queue item IDs.
Since
4.1
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didInsertQueueItemsWithIDs: (NSArray< NSNumber * > *)  queueItemIDs
beforeItemWithID: (GCKMediaQueueItemID beforeItemID 
optional

เรียกเมื่อมีการแทรกลําดับรายการที่ต่อเนื่องกันลงในคิวสื่อ

Parameters
clientThe client.
queueItemIDsThe item IDs of the inserted items.
beforeItemIDThe item ID of the item in front of which the new items have been inserted. If the value is kGCKMediaQueueInvalidItemID, it indicates that the items were appended at the end of the queue.
Since
4.1
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didUpdateQueueItemsWithIDs: (NSArray< NSNumber * > *)  queueItemIDs 
optional

เรียกเมื่ออัปเดตรายการที่มีอยู่ในคิวสื่อ

Parameters
clientThe client.
queueItemIDsThe item IDs of the updated items.
Since
4.1
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didRemoveQueueItemsWithIDs: (NSArray< NSNumber * > *)  queueItemIDs 
optional

การเรียกใช้เมื่อมีการนําลําดับที่ต่อเนื่องกันออกจากคิวสื่อ

Parameters
clientThe client.
queueItemIDsThe item IDs of the removed items.
Since
4.1
- (void) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
didReceiveQueueItems: (NSArray< GCKMediaQueueItem * > *)  queueItems 
optional

โทรเมื่อได้รับข้อมูลโดยละเอียดในคิวอย่างน้อย 1 รายการ

Parameters
clientThe client.
queueItemsThe queue items.
Since
4.1