Method: forms.responses.get

Nhận một phản hồi từ biểu mẫu.

Yêu cầu HTTP

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/responses/{responseId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
formId

string

Bắt buộc. Mã biểu mẫu.

responseId

string

Bắt buộc. Mã phản hồi trong biểu mẫu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của FormResponse.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn ủy quyền.