จัดรูปแบบรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นขอบเขต

เลือกแพลตฟอร์ม: iOS JavaScript

ภาพรวม

หากต้องการจัดรูปแบบการเติมสีและเส้นโครงร่างสำหรับรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นขอบเขต ให้ใช้ FeatureStyleOptions เพื่อกำหนดแอตทริบิวต์รูปแบบ และตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ style ในเลเยอร์ฟีเจอร์เป็น google.maps.FeatureStyleFunction ซึ่งมีตรรกะการจัดรูปแบบ

ตัวอย่างแผนที่ต่อไปนี้แสดงให้เห็นการไฮไลต์รูปหลายเหลี่ยมของขอบเขตสำหรับภูมิภาคเดียว

ใช้รูปแบบกับฟีเจอร์ขอบเขตโดยตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ style เป็น google.maps.FeatureStyleFunction ซึ่งมีตรรกะการจัดรูปแบบได้ ฟังก์ชันสไตล์จะทำงานกับทุกฟีเจอร์ในเลเยอร์ฟีเจอร์ที่ได้รับผลกระทบ และจะถูกนำไปใช้ในขณะที่คุณตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้รูปแบบ คุณต้องตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้สไตล์อีกครั้งเพื่ออัปเดต

หากต้องการจัดรูปแบบฟีเจอร์ทั้งหมดสำหรับเลเยอร์ฟีเจอร์อย่างเท่าเทียมกัน ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ style เป็น google.maps.FeatureStyleOptions ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันรูปแบบฟีเจอร์ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ตรรกะ

ฟังก์ชันรูปแบบควรแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเสมอเมื่อนำมาใช้กับลักษณะ เช่น หากต้องการสุ่มสีชุดฟีเจอร์ ส่วนที่สุ่มไม่ควรอยู่ในฟังก์ชันสไตล์ฟีเจอร์ เนื่องจากจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ

เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะทำงานทุกฟีเจอร์ในเลเยอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลต่อเวลาในการแสดงผล ให้ทำดังนี้

 • เปิดใช้เฉพาะเลเยอร์ที่คุณต้องการ
 • ตั้งค่า style เป็น null เมื่อเลเยอร์ไม่มีการใช้งานแล้ว

หากต้องการจัดรูปแบบรูปหลายเหลี่ยมในเลเยอร์คุณลักษณะของย่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ทำตามขั้นตอนในเริ่มต้นใช้งาน เพื่อสร้างรหัสแผนที่และรูปแบบแผนที่ใหม่ อย่าลืมเปิดใช้เลเยอร์ฟีเจอร์ย่าน
 2. รับการอ้างอิงถึงเลเยอร์คุณลักษณะของย่านเมื่อแผนที่เริ่มต้น

  featureLayer = map.getFeatureLayer("LOCALITY");
 3. สร้างการกำหนดสไตล์ของประเภท google.maps.FeatureStyleFunction

 4. ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ style ในเลเยอร์ฟีเจอร์เป็น FeatureStyleFunction ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการกำหนดฟังก์ชันที่จะใช้รูปแบบเฉพาะกับ google.maps.Feature ที่มีรหัสสถานที่ตรงกัน

  TypeScript

  // Define a style with purple fill and border.
  //@ts-ignore
  const featureStyleOptions: google.maps.FeatureStyleOptions = {
   strokeColor: '#810FCB',
   strokeOpacity: 1.0,
   strokeWeight: 3.0,
   fillColor: '#810FCB',
   fillOpacity: 0.5
  };
  
  // Apply the style to a single boundary.
  //@ts-ignore
  featureLayer.style = (options: { feature: { placeId: string; }; }) => {
   if (options.feature.placeId == 'ChIJ0zQtYiWsVHkRk8lRoB1RNPo') { // Hana, HI
    return featureStyleOptions;
   }
  };

  JavaScript

  // Define a style with purple fill and border.
  //@ts-ignore
  const featureStyleOptions = {
   strokeColor: "#810FCB",
   strokeOpacity: 1.0,
   strokeWeight: 3.0,
   fillColor: "#810FCB",
   fillOpacity: 0.5,
  };
  
  // Apply the style to a single boundary.
  //@ts-ignore
  featureLayer.style = (options) => {
   if (options.feature.placeId == "ChIJ0zQtYiWsVHkRk8lRoB1RNPo") {
    // Hana, HI
    return featureStyleOptions;
   }
  };

หากไม่พบรหัสสถานที่ที่ระบุ หรือไม่ตรงกับประเภทสถานที่ที่เลือก ลักษณะจะไม่มีการนำไปใช้ เช่น การพยายามจัดรูปแบบเลเยอร์ POSTAL_CODE ที่ตรงกับรหัสสถานที่ "เชียงใหม่" จะทำให้ไม่มีการใช้รูปแบบ

นำการจัดรูปแบบออกจากเลเยอร์

หากต้องการนำการจัดรูปแบบออกจากเลเยอร์ ให้ตั้งค่า style เป็น null:

featureLayer.style = null;

ค้นหารหัสสถานที่เพื่อกำหนดเป้าหมายองค์ประกอบ

วิธีรับรหัสสถานที่สำหรับภูมิภาคต่างๆ

การครอบคลุมจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดูรายละเอียดได้ที่การครอบคลุมของขอบเขตของ Google

ชื่อทางภูมิศาสตร์มีแหล่งที่มาจากหลายแหล่ง เช่น คณะกรรมการ USGS ในชื่อภูมิศาสตร์ และไฟล์ U.S. Gazetteer

ใส่โค้ดตัวอย่างให้ครบถ้วน

TypeScript

let map: google.maps.Map;
//@ts-ignore
let featureLayer;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;

 map = new Map(document.getElementById('map') as HTMLElement, {
  center: { lat: 20.773, lng: -156.01 }, // Hana, HI
  zoom: 12,
  // In the cloud console, configure this Map ID with a style that enables the
  // "Locality" feature layer.
  mapId: 'a3efe1c035bad51b', // <YOUR_MAP_ID_HERE>,
 });

 //@ts-ignore
 featureLayer = map.getFeatureLayer('LOCALITY');

 // Define a style with purple fill and border.
 //@ts-ignore
 const featureStyleOptions: google.maps.FeatureStyleOptions = {
  strokeColor: '#810FCB',
  strokeOpacity: 1.0,
  strokeWeight: 3.0,
  fillColor: '#810FCB',
  fillOpacity: 0.5
 };

 // Apply the style to a single boundary.
 //@ts-ignore
 featureLayer.style = (options: { feature: { placeId: string; }; }) => {
  if (options.feature.placeId == 'ChIJ0zQtYiWsVHkRk8lRoB1RNPo') { // Hana, HI
   return featureStyleOptions;
  }
 };

}

initMap();

JavaScript

let map;
//@ts-ignore
let featureLayer;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 20.773, lng: -156.01 }, // Hana, HI
  zoom: 12,
  // In the cloud console, configure this Map ID with a style that enables the
  // "Locality" feature layer.
  mapId: "a3efe1c035bad51b", // <YOUR_MAP_ID_HERE>,
 });
 //@ts-ignore
 featureLayer = map.getFeatureLayer("LOCALITY");

 // Define a style with purple fill and border.
 //@ts-ignore
 const featureStyleOptions = {
  strokeColor: "#810FCB",
  strokeOpacity: 1.0,
  strokeWeight: 3.0,
  fillColor: "#810FCB",
  fillOpacity: 0.5,
 };

 // Apply the style to a single boundary.
 //@ts-ignore
 featureLayer.style = (options) => {
  if (options.feature.placeId == "ChIJ0zQtYiWsVHkRk8lRoB1RNPo") {
   // Hana, HI
   return featureStyleOptions;
  }
 };
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Boundaries Simple</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง