עבודה עם מרחבי ישיבות

איור של ה-API ל-REST של Google Meet

מרחב ישיבות הוא מקום וירטואלי או אובייקט קבוע (כמו חדר ישיבות) שבו מתקיימים שיחות ועידה. רק שיחת ועידה פעילה אחת יכולה להתקיים במרחב משותף אחד בכל רגע נתון. באמצעות מרחב משותף לפגישות משתמשים גם יכולים להיפגש ולמצוא משאבים משותפים.

בסעיפים הבאים מוסבר איך ליצור, לקבל ולעדכן מרחבים משותפים.

יצירת מרחב משותף לפגישות

כדי ליצור מרחב לפגישות, צריך להשתמש בשיטה create במשאב spaces.

השיטה מחזירה מופע של משאב spaces, שכולל את האובייקט SpaceConfig, שהוא ההגדרה של מרחב הפגישות. הוא מכיל גם את האובייקט ActiveConference שהוא קישור למשאב conferenceRecords הנוכחי במרחב המשותף של הפגישה.

דוגמת הקוד הבאה ממחישה איך יוצרים מרחב משותף לפגישות:

Java

java-meet/samples/snippets/generated/com/google/apps/meet/v2/spacesservice/createspace/AsyncCreateSpace.java
import com.google.api.core.ApiFuture;
import com.google.apps.meet.v2.CreateSpaceRequest;
import com.google.apps.meet.v2.Space;
import com.google.apps.meet.v2.SpacesServiceClient;

public class AsyncCreateSpace {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  asyncCreateSpace();
 }

 public static void asyncCreateSpace() throws Exception {
  // This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
  // It will require modifications to work:
  // - It may require correct/in-range values for request initialization.
  // - It may require specifying regional endpoints when creating the service client as shown in
  // https://cloud.google.com/java/docs/setup#configure_endpoints_for_the_client_library
  try (SpacesServiceClient spacesServiceClient = SpacesServiceClient.create()) {
   CreateSpaceRequest request =
     CreateSpaceRequest.newBuilder().setSpace(Space.newBuilder().build()).build();
   ApiFuture<Space> future = spacesServiceClient.createSpaceCallable().futureCall(request);
   // Do something.
   Space response = future.get();
  }
 }
}

Node.js

packages/google-apps-meet/samples/generated/v2/spaces_service.create_space.js
/**
 * This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
 * It will require modifications to work.
 * It may require correct/in-range values for request initialization.
 * TODO(developer): Uncomment these variables before running the sample.
 */
/**
 * Space to be created. As of May 2023, the input space can be empty. Later on
 * the input space can be non-empty when space configuration is introduced.
 */
// const space = {}

// Imports the Meet library
const {SpacesServiceClient} = require('@google-apps/meet').v2;

// Instantiates a client
const meetClient = new SpacesServiceClient();

async function callCreateSpace() {
 // Construct request
 const request = {
 };

 // Run request
 const response = await meetClient.createSpace(request);
 console.log(response);
}

callCreateSpace();

Python

packages/google-apps-meet/samples/generated_samples/meet_v2_generated_spaces_service_create_space_async.py
# This snippet has been automatically generated and should be regarded as a
# code template only.
# It will require modifications to work:
# - It may require correct/in-range values for request initialization.
# - It may require specifying regional endpoints when creating the service
#  client as shown in:
#  https://googleapis.dev/python/google-api-core/latest/client_options.html
from google.apps import meet_v2


async def sample_create_space():
  # Create a client
  client = meet_v2.SpacesServiceAsyncClient()

  # Initialize request argument(s)
  request = meet_v2.CreateSpaceRequest(
  )

  # Make the request
  response = await client.create_space(request=request)

  # Handle the response
  print(response)

יצירת מרחב משותף לפגישות

כדי לקבל פרטים על המרחב המשותף, משתמשים בשיטה get במשאב spaces עם הקוד name שצוין, למשל קוד פגישה בפורמט spaces/abc-mnop-xyz.

השיטה מחזירה מרחב משותף לפגישה כמופע של המשאב space.

דוגמת הקוד הבאה ממחישה איך מאחזרים מרחבים משותפים בפגישות:

Java

java-meet/samples/snippets/generated/com/google/apps/meet/v2/spacesservice/getspace/AsyncGetSpace.java
import com.google.api.core.ApiFuture;
import com.google.apps.meet.v2.GetSpaceRequest;
import com.google.apps.meet.v2.Space;
import com.google.apps.meet.v2.SpaceName;
import com.google.apps.meet.v2.SpacesServiceClient;

public class AsyncGetSpace {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  asyncGetSpace();
 }

 public static void asyncGetSpace() throws Exception {
  // This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
  // It will require modifications to work:
  // - It may require correct/in-range values for request initialization.
  // - It may require specifying regional endpoints when creating the service client as shown in
  // https://cloud.google.com/java/docs/setup#configure_endpoints_for_the_client_library
  try (SpacesServiceClient spacesServiceClient = SpacesServiceClient.create()) {
   GetSpaceRequest request =
     GetSpaceRequest.newBuilder().setName(SpaceName.of("[SPACE]").toString()).build();
   ApiFuture<Space> future = spacesServiceClient.getSpaceCallable().futureCall(request);
   // Do something.
   Space response = future.get();
  }
 }
}

Node.js

packages/google-apps-meet/samples/generated/v2/spaces_service.get_space.js
/**
 * This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
 * It will require modifications to work.
 * It may require correct/in-range values for request initialization.
 * TODO(developer): Uncomment these variables before running the sample.
 */
/**
 * Required. Resource name of the space.
 */
// const name = 'abc123'

// Imports the Meet library
const {SpacesServiceClient} = require('@google-apps/meet').v2;

// Instantiates a client
const meetClient = new SpacesServiceClient();

async function callGetSpace() {
 // Construct request
 const request = {
  name,
 };

 // Run request
 const response = await meetClient.getSpace(request);
 console.log(response);
}

callGetSpace();

Python

packages/google-apps-meet/samples/generated_samples/meet_v2_generated_spaces_service_get_space_async.py
# This snippet has been automatically generated and should be regarded as a
# code template only.
# It will require modifications to work:
# - It may require correct/in-range values for request initialization.
# - It may require specifying regional endpoints when creating the service
#  client as shown in:
#  https://googleapis.dev/python/google-api-core/latest/client_options.html
from google.apps import meet_v2


async def sample_get_space():
  # Create a client
  client = meet_v2.SpacesServiceAsyncClient()

  # Initialize request argument(s)
  request = meet_v2.GetSpaceRequest(
    name="name_value",
  )

  # Make the request
  response = await client.get_space(request=request)

  # Handle the response
  print(response)

צריך להחליף את השם של המרחב המשותף במזהה הייחודי שנוצר על ידי השרת.

איך מעדכנים את המרחב המשותף

כדי לעדכן את הפרטים של המרחב המשותף, משתמשים בשיטה patch במשאב spaces עם space.name שצוינו.

השיטה patch מקבלת גם פרמטר updateMask אופציונלי. השדה הוא מסוג FieldMask. זו רשימת שדות מופרדים בפסיקים שאתם רוצים לעדכן במרחב המשותף.

השיטה מחזירה מרחב משותף לפגישה כמופע של המשאב spaces.

דוגמת הקוד הבאה מראה איך מעדכנים את המרחבים המשותפים בפגישות:

Java

java-meet/samples/snippets/generated/com/google/apps/meet/v2/spacesservice/updatespace/AsyncUpdateSpace.java
import com.google.api.core.ApiFuture;
import com.google.apps.meet.v2.Space;
import com.google.apps.meet.v2.SpacesServiceClient;
import com.google.apps.meet.v2.UpdateSpaceRequest;
import com.google.protobuf.FieldMask;

public class AsyncUpdateSpace {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  asyncUpdateSpace();
 }

 public static void asyncUpdateSpace() throws Exception {
  // This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
  // It will require modifications to work:
  // - It may require correct/in-range values for request initialization.
  // - It may require specifying regional endpoints when creating the service client as shown in
  // https://cloud.google.com/java/docs/setup#configure_endpoints_for_the_client_library
  try (SpacesServiceClient spacesServiceClient = SpacesServiceClient.create()) {
   UpdateSpaceRequest request =
     UpdateSpaceRequest.newBuilder()
       .setSpace(Space.newBuilder().build())
       .setUpdateMask(FieldMask.newBuilder().build())
       .build();
   ApiFuture<Space> future = spacesServiceClient.updateSpaceCallable().futureCall(request);
   // Do something.
   Space response = future.get();
  }
 }
}

Node.js

packages/google-apps-meet/samples/generated/v2/spaces_service.update_space.js
/**
 * This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
 * It will require modifications to work.
 * It may require correct/in-range values for request initialization.
 * TODO(developer): Uncomment these variables before running the sample.
 */
/**
 * Required. Space to be updated.
 */
// const space = {}
/**
 * Optional. Field mask used to specify the fields to be updated in the space.
 * If update_mask isn't provided, it defaults to '*' and updates all
 * fields provided in the request, including deleting fields not set in the
 * request.
 */
// const updateMask = {}

// Imports the Meet library
const {SpacesServiceClient} = require('@google-apps/meet').v2;

// Instantiates a client
const meetClient = new SpacesServiceClient();

async function callUpdateSpace() {
 // Construct request
 const request = {
  space,
 };

 // Run request
 const response = await meetClient.updateSpace(request);
 console.log(response);
}

callUpdateSpace();

Python

packages/google-apps-meet/samples/generated_samples/meet_v2_generated_spaces_service_update_space_async.py
# This snippet has been automatically generated and should be regarded as a
# code template only.
# It will require modifications to work:
# - It may require correct/in-range values for request initialization.
# - It may require specifying regional endpoints when creating the service
#  client as shown in:
#  https://googleapis.dev/python/google-api-core/latest/client_options.html
from google.apps import meet_v2


async def sample_update_space():
  # Create a client
  client = meet_v2.SpacesServiceAsyncClient()

  # Initialize request argument(s)
  request = meet_v2.UpdateSpaceRequest(
  )

  # Make the request
  response = await client.update_space(request=request)

  # Handle the response
  print(response)

צריך להחליף את השם של המרחב המשותף במזהה הייחודי שנוצר על ידי השרת.

סיום שיחת הוועידה הפעילה

כדי לסיים שיחת ועידה פעילה במרחב המשותף, צריך להשתמש בשיטה spaces.endActiveConference במשאב spaces. גם גוף הבקשה וגם גוף התגובה ריקים.

דוגמת הקוד הבאה מראה איך לסיים שיחת ועידה פעילה:

Java

java-meet/samples/snippets/generated/com/google/apps/meet/v2/spacesservice/endactiveconference/AsyncEndActiveConference.java
import com.google.api.core.ApiFuture;
import com.google.apps.meet.v2.EndActiveConferenceRequest;
import com.google.apps.meet.v2.SpaceName;
import com.google.apps.meet.v2.SpacesServiceClient;
import com.google.protobuf.Empty;

public class AsyncEndActiveConference {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  asyncEndActiveConference();
 }

 public static void asyncEndActiveConference() throws Exception {
  // This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
  // It will require modifications to work:
  // - It may require correct/in-range values for request initialization.
  // - It may require specifying regional endpoints when creating the service client as shown in
  // https://cloud.google.com/java/docs/setup#configure_endpoints_for_the_client_library
  try (SpacesServiceClient spacesServiceClient = SpacesServiceClient.create()) {
   EndActiveConferenceRequest request =
     EndActiveConferenceRequest.newBuilder()
       .setName(SpaceName.of("[SPACE]").toString())
       .build();
   ApiFuture<Empty> future =
     spacesServiceClient.endActiveConferenceCallable().futureCall(request);
   // Do something.
   future.get();
  }
 }
}

Node.js

packages/google-apps-meet/samples/generated/v2/spaces_service.end_active_conference.js
/**
 * This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
 * It will require modifications to work.
 * It may require correct/in-range values for request initialization.
 * TODO(developer): Uncomment these variables before running the sample.
 */
/**
 * Required. Resource name of the space.
 */
// const name = 'abc123'

// Imports the Meet library
const {SpacesServiceClient} = require('@google-apps/meet').v2;

// Instantiates a client
const meetClient = new SpacesServiceClient();

async function callEndActiveConference() {
 // Construct request
 const request = {
  name,
 };

 // Run request
 const response = await meetClient.endActiveConference(request);
 console.log(response);
}

callEndActiveConference();

Python

packages/google-apps-meet/samples/generated_samples/meet_v2_generated_spaces_service_end_active_conference_async.py
# This snippet has been automatically generated and should be regarded as a
# code template only.
# It will require modifications to work:
# - It may require correct/in-range values for request initialization.
# - It may require specifying regional endpoints when creating the service
#  client as shown in:
#  https://googleapis.dev/python/google-api-core/latest/client_options.html
from google.apps import meet_v2


async def sample_end_active_conference():
  # Create a client
  client = meet_v2.SpacesServiceAsyncClient()

  # Initialize request argument(s)
  request = meet_v2.EndActiveConferenceRequest(
    name="name_value",
  )

  # Make the request
  await client.end_active_conference(request=request)

צריך להחליף את השם של המרחב המשותף במזהה הייחודי שנוצר על ידי השרת.