Dịch văn bản bằng Bộ công cụ học máy trên iOS

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ học máy để dịch văn bản giữa các ngôn ngữ. Bộ công cụ học máy có thể dịch giữa hơn 50 ngôn ngữ.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Đưa các nhóm Bộ công cụ học máy sau đây vào Podfile của bạn:
  pod 'GoogleMLKit/Translate', '3.2.0'
  
 2. Sau khi cài đặt hoặc cập nhật Nhóm của dự án, hãy mở dự án Xcode của bạn bằng .xcworkspace của dự án. Bộ công cụ học máy được hỗ trợ trong Xcode phiên bản 12.4 trở lên.

Dịch một chuỗi văn bản

Cách dịch một chuỗi giữa hai ngôn ngữ:

 1. Tạo một đối tượng Translator, định cấu hình đối tượng đó bằng ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích:

  Swift

    // Create an English-German translator:
    let options = TranslatorOptions(sourceLanguage: .english, targetLanguage: .german)
    let englishGermanTranslator = Translator.translator(options: options)

  Objective-C

    // Create an English-German translator:
    MLKTranslatorOptions *options =
      [[MLKTranslatorOptions alloc] initWithSourceLanguage:MLKTranslateLanguageEnglish
                         targetLanguage:MLKTranslateLanguageGerman];
    MLKTranslator *englishGermanTranslator =
      [MLKTranslator translatorwithOptions:options];

  Nếu không biết ngôn ngữ của văn bản nhập, bạn có thể sử dụng API Nhận dạng ngôn ngữ để cung cấp cho bạn thẻ ngôn ngữ. Sau đó, hãy chuyển đổi thẻ ngôn ngữ thành một enum Bộ công cụ học máy. Mã này phụ thuộc vào ngôn ngữ bạn đang sử dụng:

  Tránh lưu giữ quá nhiều mẫu ngôn ngữ trên thiết bị cùng một lúc.

 2. Đảm bảo bạn đã tải mô hình dịch cần thiết xuống thiết bị. Đừng gọi translate(_:completion:) cho đến khi bạn biết mô hình đã có sẵn.

  Swift

  let conditions = ModelDownloadConditions(
    allowsCellularAccess: false,
    allowsBackgroundDownloading: true
  )
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(with: conditions) { error in
    guard error == nil else { return }
  
    // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
  }

  Objective-C

  MLKModelDownloadConditions *conditions =
    [[MLKModelDownloadConditions alloc] initWithAllowsCellularAccess:NO
                       allowsBackgroundDownloading:YES];
  [englishGermanTranslator downloadModelIfNeededWithConditions:conditions
                           completion:^(NSError *_Nullable error) {
   if (error != nil) {
    return;
   }
   // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
  }];

  Các mô hình ngôn ngữ có kích thước khoảng 30 MB, vì vậy, đừng tải xuống các mô hình đó một cách không cần thiết và chỉ tải các mô hình đó xuống qua Wi-Fi trừ phi người dùng có chỉ định khác. Bạn nên xoá mô hình khi không còn cần thiết nữa. Xem Quản lý rõ ràng các mô hình dịch.

 3. Sau khi bạn xác nhận mô hình đã được tải xuống, hãy chuyển một chuỗi văn bản bằng ngôn ngữ nguồn vào translate(_:completion:):

  Swift

     englishGermanTranslator.translate(text) { translatedText, error in
       guard error == nil, let translatedText = translatedText else { return }
  
       // Translation succeeded.
     }

  Objective-C

     [englishGermanTranslator translateText:text
                   completion:^(NSString *_Nullable translatedText,
                          NSError *_Nullable error) {
      if (error != nil || translatedText == nil) {
       return;
      }
  
      // Translation succeeded.
     }];

  Bộ công cụ học máy sẽ dịch văn bản sang ngôn ngữ đích mà bạn đã định cấu hình và chuyển văn bản đã dịch cho trình xử lý hoàn thành.

Vòng đời của người dịch do ARC (cách đếm tham chiếu tự động) kiểm soát. Đây là quy ước được đề xuất để phát triển iOS. Nhà phát triển có thể dự kiến rằng Trình biên dịch sẽ được giải phóng sau khi mọi tệp tham chiếu mạnh đã bị xoá.

Người dịch có thể chiếm 30MB-150MB khi được tải trong bộ nhớ. Nhà phát triển nên lưu ý đến hạn mức bộ nhớ của thiết bị/ứng dụng khi tạo các phiên bản dịch đồng thời và tránh lưu giữ quá nhiều mô hình ngôn ngữ trên thiết bị cùng một lúc.

Quản lý các mô hình dịch một cách rõ ràng

Khi bạn sử dụng API dịch như mô tả ở trên, Bộ công cụ học máy sẽ tự động tải các mô hình dịch thuật theo ngôn ngữ cụ thể xuống thiết bị theo yêu cầu. Bạn cũng có thể quản lý rõ ràng các mô hình dịch mà bạn muốn có trên thiết bị bằng cách sử dụng API quản lý mô hình dịch của Bộ công cụ học máy. Việc này có thể hữu ích nếu bạn muốn tải trước các mô hình hoặc xoá các mô hình không cần thiết khỏi thiết bị.

Cách tải các mô hình dịch được lưu trữ trên thiết bị:

Swift

let localModels = ModelManager.modelManager().downloadedTranslateModels

Objective-C

NSSet *localModels =
  [MLKModelManager modelManager].downloadedTranslateModels;

Cách xoá mô hình:

Swift

// Delete the German model if it's on the device.
let germanModel = TranslateRemoteModel.translateRemoteModel(language: .german)
ModelManager.modelManager().deleteDownloadedModel(germanModel) { error in
  guard error == nil else { return }
  // Model deleted.
}

Objective-C

// Delete the German model if it's on the device.
MLKTranslateRemoteModel *germanModel =
  [MLKTranslateRemoteModel translateRemoteModelWithLanguage:MLKTranslateLanguageGerman];
[[MLKModelManager modelManager] deleteDownloadedModel:germanModel
                      completion:^(NSError * _Nullable error) {
                        if (error != nil) {
                          return;
                        }
                        // Model deleted.

Cách tải một mô hình xuống:

Swift

// Download the French model.
let frenchModel = TranslateRemoteModel.translateRemoteModel(language: .french)

// Keep a reference to the download progress so you can check that the model
// is available before you use it.
progress = ModelManager.modelManager().download(
  frenchModel,
  conditions: ModelDownloadConditions(
    allowsCellularAccess: false,
    allowsBackgroundDownloading: true
  )
)

Nếu bạn muốn nhận trạng thái tải xuống bằng NotificationCenter, hãy đăng ký trình quan sát cho mlkitModelDownloadDidSucceedmlkitModelDownloadDidFail. Hãy nhớ sử dụng tham chiếu yếu đến self trong khối trình quan sát, vì quá trình tải xuống có thể mất một chút thời gian và đối tượng ban đầu có thể được giải phóng khi quá trình tải xuống hoàn tất. Ví dụ:

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .mlkitModelDownloadDidSucceed,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? TranslateRemoteModel,
    model == frenchModel
    else { return }
  // The model was downloaded and is available on the device
}

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .mlkitModelDownloadDidFail,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? TranslateRemoteModel
    else { return }
  let error = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.error.rawValue]
  // ...
}

Objective-C

// Download the French model.
MLKModelDownloadConditions *conditions =
  [[MLKModelDownloadConditions alloc] initWithAllowsCellularAccess:NO
                     allowsBackgroundDownloading:YES];
MLKTranslateRemoteModel *frenchModel =
  [MLKTranslateRemoteModel translateRemoteModelWithLanguage:MLKTranslateLanguageFrench];

// Keep a reference to the download progress so you can check that the model
// is available before you use it.
self.downloadProgress = [[MLKModelManager modelManager] downloadModel:frenchModel
conditions:conditions];

Nếu bạn muốn nhận trạng thái tải xuống bằng NSNotificationCenter, hãy đăng ký trình quan sát cho MLKModelDownloadDidSucceedNotificationMLKModelDownloadDidFailNotification. Hãy nhớ sử dụng một tham chiếu yếu đến self trong khối trình quan sát, vì quá trình tải xuống có thể mất một chút thời gian và đối tượng ban đầu có thể được giải phóng khi quá trình tải xuống hoàn tất.

__block MyViewController *weakSelf = self;

[NSNotificationCenter.defaultCenter
 addObserverForName:MLKModelDownloadDidSucceedNotification
 object:nil
 queue:nil
 usingBlock:^(NSNotification * _Nonnull note) {
   if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
     return;
   }

   MLKTranslateRemoteModel *model = note.userInfo[MLKModelDownloadUserInfoKeyRemoteModel];
   if ([model isKindOfClass:[MLKTranslateRemoteModel class]]
     && model == frenchModel) {
     // The model was downloaded and is available on the device
   }
 }];

[NSNotificationCenter.defaultCenter
 addObserverForName:MLKModelDownloadDidFailNotification
 object:nil
 queue:nil
 usingBlock:^(NSNotification * _Nonnull note) {
   if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
     return;
   }

   NSError *error = note.userInfo[MLKModelDownloadUserInfoKeyError];
 }];