Chuyển từ Mobile Vision sang Bộ công cụ máy học trên Android

Tài liệu này trình bày các bước bạn cần thực hiện để di chuyển các dự án của mình từ Google Mobile Vision (GMV) sang Bộ công cụ máy học trên Android.

Thay đổi API tổng thể

Những thay đổi này áp dụng cho tất cả API:

 • API GMV trả về kết quả SparseArray<T> một cách đồng bộ. API Bộ công cụ máy học sử dụng API Tác vụ của Dịch vụ Google Play để trả về kết quả không đồng bộ.
 • GMV sử dụng lệnh gọi isOperational() trong nền tảng API để cho biết liệu một mô-đun đã được tải xuống thành công và sẵn sàng sử dụng hay chưa. Bộ công cụ máy học không có phương pháp như vậy. Bộ công cụ máy học sẽ gửi một trường hợp ngoại lệ MlKitException.UNAVAILABLE nếu một mô-đun chưa được tải xuống. Bạn có thể nắm bắt ngoại lệ này và xử lý khung tiếp theo hoặc đặt thời gian chờ và thử lại với khung hiện tại.
 • Các phương thức GMV sử dụng Frame để nhập. Bộ công cụ máy học sử dụng InputImage.
 • GMV cung cấp các khung MultiDetector, MultiProcessorFocusingProcessor để thực hiện việc phát hiện nhiều hoạt động và lọc kết quả. Bộ công cụ máy học không cung cấp những cơ chế như vậy, nhưng nhà phát triển có thể triển khai cùng một chức năng nếu muốn.

Cập nhật tính năng nhập Gradle

Cập nhật các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ máy học trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) của bạn, thường là app/build.gradle, theo bảng sau:

API Cấu phần phần mềm GMV Cấu phần của Bộ công cụ máy học
Trình phát hiện khuôn mặt com.google.android.gms:play-services-vision:x.x.x com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
Trình phát hiện mã vạch com.google.android.gms:play-services-vision:x.x.x com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
Nhận dạng văn bản com.google.android.gms:play-services-vision:x.x.x com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
CameraSource com.google.android.gms:play-services-vision:x.x.x com.google.mlkit:camera:16.0.0-beta3

Thay đổi về API

Phần này mô tả các lớp và phương thức tương ứng của GMV và Bộ công cụ máy học cho mỗi API Vision, đồng thời chỉ ra cách khởi chạy API.

Trình phát hiện khuôn mặt

Mã hoá lại quá trình khởi động như trong ví dụ sau:

Tổng giá trị hàng hoá

detector = new FaceDetector.Builder(context)
  .setMode(FaceDetector.ACCURATE_MODE)
  .setLandmarkType(FaceDetector.ALL_LANDMARKS)
  .setClassificationType(FaceDetector.ALL_CLASSIFICATIONS)
  .build();

Bộ công cụ máy học

FaceDetectorOptions options = new FaceDetectorOptions.Builder()
  .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
  .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
  .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
  .build();

detector = FaceDetection.getClient(options);

Thay đổi các tên lớp và phương thức sau:

android.gms.vision.face mlkit.vision.face
FaceDetector FaceDetector
SparseArray<Face> detect(Frame frame) Task<List<Face>> process(@NonNull InputImage image)
FaceDetector.Builder.setClassificationType(int classificationType) FaceDetectorOptions.Builder.setClassificationMode(int classificationMode)
NO_CLASSIFICATIONS, ALL_CLASSIFICATIONS CLASSIFICATION_MODE_NONE, CLASSIFICATION_MODE_ALL
FaceDetector.Builder.setLandmarkType(int landmarkType) FaceDetectorOptions.Builder.setLandmarkMode(int landmarkMode)
NO_LANDMARKS, ALL_LANDMARKS, CONTOUR_LANDMARKS LANDMARK_MODE_NONE, LANDMARK_MODE_ALL

sử dụng #setContourMode để thay thế GMV CONTTO__S)

FaceDetector.Builder.setTrackingEnabled(boolean trackingEnabled) FaceDetectorOptions.Builder.enableTracking()
FaceDetector.Builder.setMinFaceSize(float proportionalMinFaceSize) FaceDetectorOptions.Builder.setMinFaceSize(float minFaceSize)
FaceDetector.Builder.setMode(int mode) FaceDetectorOptions.Builder.setPerformanceMode(int performanceMode)
FAST_MODE, ACCURATE_MODE PERFORMANCE_MODE_FAST, PERFORMANCE_MODE_ACCURATE
FaceDetector.Builder.setProminentFaceOnly(boolean prominentFaceOnly) Tính năng này được áp dụng cho chế độ đường viền khuôn mặt.
Face Face
Contour FaceContour
Landmark FaceLandmark
Face.getContours() Face.getAllContours()
Face.getEulerY() Face.getHeadEulerAngleY()
Face.getEulerZ() Face.getHeadEulerAngleZ()
Face.getId() Face.getTrackingId()
Face.getIsLeftEyeOpenProbability() Face.getLeftEyeOpenProbability()
Face.getIsRightEyeOpenProbability() Face.getRightEyeOpenProbability()
Face.getIsSmilingProbability() Face.getSmilingProbability()
Face.getLandmarks() Face.getLandmark(int landmarkType)
Face.getPosition()
Face.getHeight()
Face.getWidth()
Face.getBoundingBox()

Trình phát hiện mã vạch

Mã hoá lại quá trình khởi động như trong ví dụ sau:

Tổng giá trị hàng hoá

barcodeDetector = new BarcodeDetector.Builder(context).build());

Bộ công cụ máy học

barcodeScanner = BarcodeScanning.getClient();

Thay đổi các tên lớp và phương thức sau:

android.gms.vision.barcode mlkit.vision.barcode
BarcodeDetector BarcodeScanner
SparseArray<Barcode> detect(Frame frame) Task<List<Barcode>> process(@NonNull InputImage image)
Barcode Barcode

Nhận dạng văn bản

Mã hoá lại quá trình khởi động như trong ví dụ sau:

Tổng giá trị hàng hoá

textRecognizer = new TextRecognizer.Builder(context).build();

Bộ công cụ máy học

textRecognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

Thay đổi các tên lớp và phương thức sau:

android.gms.vision.text mlkit.vision.text
TextRecognizer TextRecognizer
SparseArray<TextBlock> detect(Frame frame) Task<Text> process(@NonNull InputImage image)
SparseArray<TextBlock> Text
Line Line
TextBlock TextBlock
Element Element
getLanguage() getRecognizedLanguage()
getBoundingBox() getBoundingBox()
getCornerPoints() getCornerPoints()
TextBlock.getComponents() TextBlock.getLines()
TextBlock.getValue() TextBlock.getText()
Element.getValue() Element.getText()

CameraSource

Nếu sử dụng thư viện CameraSource do Google Mobile Vision cung cấp, bạn có thể dễ dàng di chuyển sang thư viện CameraXSource của Bộ công cụ máy học, miễn là ứng dụng của bạn đang chạy trên phiên bản sdk tối thiểu >= 21.

Thay đổi các tên lớp và phương thức sau:

android.gms.vision mlkit.vision.camera
CameraSource CameraSourceConfig
CameraSource.Builder CameraSourceConfig.Builder
CameraSource.Builder.setAutoFocusEnabled Tính năng tự động lấy nét được cung cấp theo mặc định khi sử dụng CameraX.
CameraSource.Builder.setFacing CameraSourceConfig.Builder.setCameraFacing
CameraSource.Builder.setFocusMode Tính năng tự động lấy nét được cung cấp theo mặc định khi sử dụng CameraX.
CameraSource.Builder.setRequestedFps Không dùng nữa.
CameraSource.Builder.setRequestedPreviewSize CameraSourceConfig.Builder.setRequestedPreviewSize
CameraSource CameraXSource
new CameraSource.Builder(mContext, detector)....build(); CameraXSource(CameraSourceConfig, PreviewView)
getCameraFacing() getCameraFacing()
getPreviewSize() getPreviewSize()
release() close()
start(SurfaceHolder surfaceHolder) start() // The previewview is set in the CameraSourceConfig
start() start()
stop() stop()
Detector.Processor DetectionTaskCallback
receiveDetections(Detections<T> detections) void onDetectionTaskReceived(@NonNull Task<ResultT> detectionTask);
release() Được xử lý nội bộ
CameraSource.PictureCallback Không được dùng nữa
CameraSource.ShutterCallback Không được dùng nữa

Nhận trợ giúp

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy tham khảo trang Cộng đồng. Tại đây, chúng tôi trình bày những kênh có thể liên hệ với chúng tôi.