Giảm kích thước APK của ứng dụng Bộ công cụ máy học cho Android

Trước khi triển khai việc phát hành một ứng dụng sử dụng mô hình Bộ công cụ máy học, hãy cân nhắc làm theo lời khuyên trên trang này để giảm kích thước tải xuống của ứng dụng.

Xây dựng ứng dụng dưới dạng Android App Bundle

Tạo và triển khai ứng dụng của bạn dưới dạng một Android App Bundle để Google Play có thể tự động tạo các APK cho mật độ màn hình, kiến trúc CPU và ngôn ngữ cụ thể. Người dùng sẽ chỉ phải tải các tệp APK trùng khớp với cấu hình thiết bị của họ xuống. Điều quan trọng nhất là người dùng chỉ tải các thư viện mã gốc khớp với cấu trúc thiết bị của họ xuống.

Nâng cao: Chuyển các tính năng máy học không bắt buộc sang các mô-đun tính năng động

Nếu bạn sử dụng Bộ công cụ máy học trong một tính năng không phải là mục đích chính của ứng dụng, hãy cân nhắc việc tái cấu trúc ứng dụng để di chuyển tính năng đó và các phần phụ thuộc của Bộ công cụ máy học sang mô-đun tính năng động.

Để các tính năng của Bộ công cụ máy học hoạt động trong mô-đun tính năng theo yêu cầu, trong tệp build.gradle của tệp APK cơ sở, hãy thêm phần phụ thuộc thư viện hỗ trợ tính năng động của cửa hàng Play vào công cụ máy học.

dependencies {
  // ...
  implementation 'com.google.mlkit:playstore-dynamic-feature-support:16.0.0-beta2'
}

Bằng cách này, bạn sẽ ngăn người dùng tải các mô hình máy học của ứng dụng xuống không cần thiết, vì các mô hình này có thể có kích thước lớn.

Nâng cao: Loại trừ tệp nhị phân của Bộ công cụ máy học không sử dụng

Bộ công cụ máy học được xây dựng với khả năng hỗ trợ cho cả kiến trúc 32 bit và 64 bit. Nếu ứng dụng của bạn chỉ hỗ trợ chế độ 32 bit, ví dụ: vì bạn sử dụng thư viện chỉ cung cấp các tệp nhị phân 32 bit, bạn có thể loại trừ các thư viện Bộ công cụ máy học không được sử dụng khỏi bản dựng:

android {
 defaultConfig {
   ndk {
     // Don't package arm64-v8a or x86_64
     abiFilters 'armeabi-v7a', 'x86'
   }
 }
}