Trình quét tài liệu bằng Bộ công cụ học máy trên Android

Sử dụng API trình quét tài liệu của Bộ công cụ học máy để dễ dàng thêm tính năng trình quét tài liệu vào ứng dụng của bạn.

Tính năng Chi tiết
Tên SDK play-services-mlkit-document-scanner
Triển khai Các mô hình, logic quét và luồng giao diện người dùng được Dịch vụ Google Play tự động tải xuống.
Tác động của kích thước ứng dụng Tăng kích thước tải xuống khoảng 300KB.
Thời gian khởi chạy Người dùng có thể phải đợi các mô hình, logic và quy trình giao diện người dùng được tải xuống trước khi sử dụng lần đầu tiên.

Dùng thử

Hãy thử dùng ứng dụng mẫu để xem ví dụ về cách sử dụng API này.

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả phần tập lệnh bản dựng và phần tất cả dự án.

 2. Thêm phần phụ thuộc của thư viện trình quét tài liệu Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:

dependencies {
  // …
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1'
}

Cấu hình Trình quét tài liệu

Quy trình sử dụng của trình quét tài liệu (bao gồm màn hình kính ngắm chuyên dụng và màn hình xem trước) do SDK cung cấp. Kính ngắm và màn hình xem trước hỗ trợ các thành phần điều khiển có thể tuỳ chỉnh sau đây:

 • đang nhập từ thư viện ảnh
 • đặt giới hạn về số trang được quét
 • chế độ máy quét (để kiểm soát các bộ tính năng trong luồng)

Bạn có thể truy xuất cả tệp PDF và JPEG cho các tài liệu đã quét.

Tạo thực thể cho GmsDocumentScannerOptions để định cấu hình các tuỳ chọn trình quét:

Kotlin

val options = GmsDocumentScannerOptions.Builder()
  .setGalleryImportAllowed(false)
  .setPageLimit(2)
  .setResultFormats(RESULT_FORMAT_JPEG, RESULT_FORMAT_PDF)
  .setScannerMode(SCANNER_MODE_FULL)
  .build()

Java

GmsDocumentScannerOptions options = new GmsDocumentScannerOptions.Builder()
  .setGalleryImportAllowed(false)
  .setPageLimit(2)
  .setResultFormats(RESULT_FORMAT_JPEG, RESULT_FORMAT_PDF)
  .setScannerMode(SCANNER_MODE_FULL)
  .build();

Quét tài liệu

Sau khi tạo GmsDocumentScannerOptions, hãy nhận một thực thể của GmsDocumentScanner. Sau đó, bạn có thể bắt đầu hoạt động của trình quét theo Activity Result API ra mắt trong AndroidX.

Khi quá trình quét tài liệu hoàn tất, đối tượng GmsDocumentScanningResult sẽ cấp quyền truy cập vào số trang đã quét, các URI của hình ảnh ở định dạng JPEG và PDF tương ứng với nội dung được xác định qua setResultFormats:

Kotlin

val scanner = GmsDocumentScanning.getClient(options)
val scannerLauncher = registerForActivityResult(StartIntentSenderForResult()) {
 result -> {
  if (result.resultCode == RESULT_OK) {
   val result =
    GmsDocumentScanningResult.fromActivityResultIntent(result.data)
   result.getPages()?.let { pages ->
    for (page in pages) {
     val imageUri = pages.get(0).getImageUri()
    }
   }
   result.getPdf()?.let { pdf ->
    val pdfUri = pdf.getUri()
    val pageCount = pdf.getPageCount()
   }
  }
 }
}

scanner.getStartScanIntent(activity)
 .addOnSuccessListener { intentSender ->
   scannerLauncher.launch(IntentSenderRequest.Builder(intentSender).build())
  }
 .addOnFailureListener {
  ...
 }

Java

GmsDocumentScanner scanner = GmsDocumentScanning.getClient(options);
ActivityResultLauncher<IntentSenderRequest> scannerLauncher =
 registerForActivityResult(
  new StartIntentSenderForResult(),
   result -> {
    if (result.getResultCode() == RESULT_OK) {
     GmsDocumentScanningResult result = GmsDocumentScanningResult.fromActivityResultIntent(result.getData());
     for (Page page : result.getPages()) {
      Uri imageUri = pages.get(0).getImageUri();
     }

     Pdf pdf = result.getPdf();
     Uri pdfUri = pdf.getUri();
     int pageCount = pdf.getPageCount();
    }
   });

scanner.getStartScanIntent(activity)
 .addOnSuccessListener(intentSender ->
  scannerLauncher.launch(new IntentSenderRequest.Builder(intentSender).build()))
 .addOnFailureListener(...);

Mẹo cải thiện hiệu suất

Hãy lưu ý rằng việc tạo tệp tài liệu cần nhiều thời gian và công suất xử lý. Vì vậy, bạn chỉ nên yêu cầu các định dạng đầu ra (JPEG, PDF hoặc cả hai) mà bạn thực sự cần.