Các khái niệm về tính năng phát hiện lưới khuôn mặt

Thông tin về lưới khuôn mặt gồm hai phần:

  • 468 điểm 3D: Mỗi điểm có một mã nhận dạng duy nhất, nằm trong khoảng từ 0 đến 467, liên kết với một vị trí cố định trên khuôn mặt được phát hiện. Đối với mỗi điểm:

    • x và y là tọa độ pixel của mặt được phát hiện.
    • z là thông tin về chiều sâu được điều chỉnh theo kích thước hình ảnh, chẳng hạn như giá trị z sẽ âm hơn khi khuôn mặt ở gần máy ảnh hơn. Nguồn gốc là chiều sâu trung bình của tất cả 468 điểm.
  • Thông tin tam giác: Thông tin này dùng để biểu thị bề mặt tam giác logic trên mặt được phát hiện. Mỗi tam giác chứa ba điểm 3D. Ví dụ: Các điểm #0, #37 và #164 tạo ra một vùng tam giác nhỏ giữa mũi và môi.

Ví dụ về thông tin lưới khuôn mặt, nhấp vào hình ảnh có thể thu phóng