Phát hiện tư thế bằng Bộ công cụ máy học trên Android

Bộ công cụ máy học cung cấp hai SDK được tối ưu hóa để phát hiện tư thế.

Tên SDKphát hiện tư thếtư thế phát hiện tư thế chính xác
Triển khaiMã và tài sản được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm tạo bản dựng.Mã và tài sản được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm tạo bản dựng.
Tác động đến kích thước ứng dụng (bao gồm mã và tài sản)~10,1 MB~13,3MB
Hiệu suấtPixel 3XL: ~30 khung hình/giâyPixel 3XL: ~23FPS có CPU, ~30FPS có GPU

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ thêm kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai mục buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ máy học vào tệp gradle cấp ứng dụng của bạn, thường là app/build.gradle:

  dependencies {
   // If you want to use the base sdk
   implementation 'com.google.mlkit:pose-detection:18.0.0-beta3'
   // If you want to use the accurate sdk
   implementation 'com.google.mlkit:pose-detection-accurate:18.0.0-beta3'
  }
  

1. Tạo một thực thể của PoseDetector

Tùy chọn về PoseDetector

Để phát hiện tư thế trong hình ảnh, trước tiên, hãy tạo một thực thể của PoseDetector và không bắt buộc chỉ định các chế độ cài đặt của trình phát hiện.

Chế độ phát hiện

PoseDetector hoạt động ở hai chế độ phát hiện. Hãy nhớ chọn chế độ cài đặt phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

STREAM_MODE (mặc định)
Đầu tiên, trình phát hiện tư thế sẽ phát hiện người nổi bật nhất trong hình ảnh, sau đó chạy tính năng phát hiện tư thế. Trong các khung tiếp theo, bước phát hiện người sẽ không được tiến hành trừ phi người đó bị che khuất hoặc không còn được phát hiện với độ tin cậy cao. Trình phát hiện tư thế sẽ cố gắng theo dõi người nổi bật nhất và trả về tư thế của họ trong mỗi lần dự đoán. Điều này giúp giảm độ trễ và làm mượt việc phát hiện. Sử dụng chế độ này khi bạn muốn phát hiện tư thế trong luồng video.
SINGLE_IMAGE_MODE
Trình phát hiện tư thế sẽ phát hiện một người và sau đó chạy tính năng phát hiện tư thế. Bước phát hiện người sẽ chạy cho mọi hình ảnh, do đó, độ trễ sẽ cao hơn và không có tính năng theo dõi người dùng. Sử dụng chế độ này khi sử dụng tính năng phát hiện tư thế trên hình ảnh tĩnh hoặc ở những nơi không muốn theo dõi.

Cấu hình phần cứng

PoseDetector hỗ trợ nhiều cấu hình phần cứng để tối ưu hoá hiệu suất:

 • CPU: chạy trình phát hiện bằng cách chỉ sử dụng CPU
 • CPU_GPU: chạy trình phát hiện bằng cách sử dụng cả CPU và GPU

Khi xây dựng các tuỳ chọn của trình phát hiện, bạn có thể sử dụng API setPreferredHardwareConfigs để điều khiển lựa chọn phần cứng. Theo mặc định, tất cả các cấu hình phần cứng đều được đặt ở chế độ ưu tiên.

Bộ công cụ máy học sẽ xem xét khả năng sử dụng, độ ổn định, độ chính xác và độ trễ của từng cấu hình để xem xét và chọn cấu hình tốt nhất trong số các cấu hình ưu tiên. Nếu không có cấu hình ưu tiên nào được áp dụng, cấu hình CPU sẽ được tự động sử dụng làm cấu hình dự phòng. Bộ công cụ máy học sẽ thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị này có liên quan theo cách không chặn trước khi bật tính năng tăng tốc. Do đó, rất có thể lần đầu tiên người dùng chạy trình phát hiện, bộ công cụ này sẽ sử dụng CPU. Sau khi chuẩn bị xong, cấu hình tốt nhất sẽ được sử dụng trong các lần chạy sau.

Ví dụ về cách sử dụng setPreferredHardwareConfigs:

 • Để cho phép Bộ công cụ máy học chọn cấu hình phù hợp nhất, đừng gọi API này.
 • Nếu bạn không muốn bật tính năng tăng tốc, hãy chỉ truyền CPU.
 • Nếu bạn muốn sử dụng GPU để giảm tải CPU ngay cả khi GPU có thể chậm hơn, chỉ truyền vào CPU_GPU.

Chỉ định các tuỳ chọn trình phát hiện tư thế:

Kotlin

// Base pose detector with streaming frames, when depending on the pose-detection sdk
val options = PoseDetectorOptions.Builder()
  .setDetectorMode(PoseDetectorOptions.STREAM_MODE)
  .build()

// Accurate pose detector on static images, when depending on the pose-detection-accurate sdk
val options = AccuratePoseDetectorOptions.Builder()
  .setDetectorMode(AccuratePoseDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
  .build()

Java

// Base pose detector with streaming frames, when depending on the pose-detection sdk
PoseDetectorOptions options =
  new PoseDetectorOptions.Builder()
    .setDetectorMode(PoseDetectorOptions.STREAM_MODE)
    .build();

// Accurate pose detector on static images, when depending on the pose-detection-accurate sdk
AccuratePoseDetectorOptions options =
  new AccuratePoseDetectorOptions.Builder()
    .setDetectorMode(AccuratePoseDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
    .build();

Cuối cùng, hãy tạo một phiên bản của PoseDetector. Truyền các tuỳ chọn bạn đã chỉ định:

Kotlin

val poseDetector = PoseDetection.getClient(options)

Java

PoseDetector poseDetector = PoseDetection.getClient(options);

2. Chuẩn bị hình ảnh nhập

Để phát hiện các tư thế trong một hình ảnh, hãy tạo một đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, hãy truyền đối tượng InputImage đến PoseDetector.

Để phát hiện tư thế, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 480x360 pixel. Nếu bạn đang phát hiện các tư thế trong thời gian thực, việc chụp khung hình ở độ phân giải tối thiểu này có thể giúp giảm độ trễ.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn, mỗi nguồn được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, thì các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay vòng cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn mức độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán mức độ đó từ độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị.

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay cho InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo một đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp cho InputImage.fromFilePath(). Tính năng này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn hình ảnh trong ứng dụng thư viện ảnh.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho đầu vào media.Image. Sau đó, tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hóa màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Xử lý hình ảnh

Chuyển đối tượng InputImage đã chuẩn bị sang phương thức process PoseDetector.

Kotlin

Task<Pose> result = poseDetector.process(image)
    .addOnSuccessListener { results ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Pose> result =
    poseDetector.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<Pose>() {
              @Override
              public void onSuccess(Pose pose) {
                // Task completed successfully
                // ...
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Nhận thông tin về tư thế đã phát hiện

Nếu phát hiện một người trong hình ảnh, API phát hiện tư thế trả về một đối tượng Pose có 33 PoseLandmark.

Nếu người đó không hoàn toàn bên trong hình ảnh, mô hình sẽ chỉ định các tọa độ bị thiếu bên ngoài khung hình và cung cấp cho họ các giá trị InFrameConfidence thấp.

Nếu không phát hiện thấy người nào trong khung, đối tượng Pose sẽ không chứa PoseLandmark nào.

Kotlin

// Get all PoseLandmarks. If no person was detected, the list will be empty
val allPoseLandmarks = pose.getAllPoseLandmarks()

// Or get specific PoseLandmarks individually. These will all be null if no person
// was detected
val leftShoulder = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_SHOULDER)
val rightShoulder = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER)
val leftElbow = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_ELBOW)
val rightElbow = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_ELBOW)
val leftWrist = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_WRIST)
val rightWrist = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_WRIST)
val leftHip = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_HIP)
val rightHip = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_HIP)
val leftKnee = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_KNEE)
val rightKnee = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_KNEE)
val leftAnkle = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_ANKLE)
val rightAnkle = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_ANKLE)
val leftPinky = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_PINKY)
val rightPinky = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_PINKY)
val leftIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_INDEX)
val rightIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_INDEX)
val leftThumb = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_THUMB)
val rightThumb = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_THUMB)
val leftHeel = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_HEEL)
val rightHeel = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_HEEL)
val leftFootIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_FOOT_INDEX)
val rightFootIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_FOOT_INDEX)
val nose = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.NOSE)
val leftEyeInner = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE_INNER)
val leftEye = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE)
val leftEyeOuter = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE_OUTER)
val rightEyeInner = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE_INNER)
val rightEye = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE)
val rightEyeOuter = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE_OUTER)
val leftEar = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EAR)
val rightEar = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EAR)
val leftMouth = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_MOUTH)
val rightMouth = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_MOUTH)

Java

// Get all PoseLandmarks. If no person was detected, the list will be empty
List<PoseLandmark> allPoseLandmarks = pose.getAllPoseLandmarks();

// Or get specific PoseLandmarks individually. These will all be null if no person
// was detected
PoseLandmark leftShoulder = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_SHOULDER);
PoseLandmark rightShoulder = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER);
PoseLandmark leftElbow = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_ELBOW);
PoseLandmark rightElbow = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_ELBOW);
PoseLandmark leftWrist = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_WRIST);
PoseLandmark rightWrist = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_WRIST);
PoseLandmark leftHip = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_HIP);
PoseLandmark rightHip = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_HIP);
PoseLandmark leftKnee = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_KNEE);
PoseLandmark rightKnee = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_KNEE);
PoseLandmark leftAnkle = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_ANKLE);
PoseLandmark rightAnkle = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_ANKLE);
PoseLandmark leftPinky = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_PINKY);
PoseLandmark rightPinky = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_PINKY);
PoseLandmark leftIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_INDEX);
PoseLandmark rightIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_INDEX);
PoseLandmark leftThumb = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_THUMB);
PoseLandmark rightThumb = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_THUMB);
PoseLandmark leftHeel = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_HEEL);
PoseLandmark rightHeel = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_HEEL);
PoseLandmark leftFootIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_FOOT_INDEX);
PoseLandmark rightFootIndex = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_FOOT_INDEX);
PoseLandmark nose = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.NOSE);
PoseLandmark leftEyeInner = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE_INNER);
PoseLandmark leftEye = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE);
PoseLandmark leftEyeOuter = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EYE_OUTER);
PoseLandmark rightEyeInner = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE_INNER);
PoseLandmark rightEye = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE);
PoseLandmark rightEyeOuter = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EYE_OUTER);
PoseLandmark leftEar = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_EAR);
PoseLandmark rightEar = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_EAR);
PoseLandmark leftMouth = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.LEFT_MOUTH);
PoseLandmark rightMouth = pose.getPoseLandmark(PoseLandmark.RIGHT_MOUTH);

Mẹo cải thiện hiệu suất

Chất lượng của kết quả phụ thuộc vào chất lượng của hình ảnh đầu vào:

 • Để Bộ công cụ máy học phát hiện chính xác tư thế, người trong hình ảnh phải được biểu thị bằng đủ dữ liệu pixel; để hiệu suất tốt nhất, chủ thể phải ít nhất là 256x256 pixel.
 • Nếu phát hiện tư thế trong ứng dụng theo thời gian thực, bạn cũng nên xem xét kích thước tổng thể của hình ảnh nhập vào. Hình ảnh nhỏ có thể được xử lý nhanh hơn. Vì vậy, để giảm độ trễ, hãy chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn, nhưng hãy tuân thủ các yêu cầu về độ phân giải ở trên và đảm bảo chủ thể chiếm dụng nhiều hình ảnh nhất có thể.
 • Tiêu điểm không chính xác về hình ảnh cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác. Nếu bạn không nhận được kết quả chấp nhận được, hãy yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng phát hiện tư thế trong ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Sử dụng sdk phát hiện tư thế cơ sở và STREAM_MODE.
 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, xin lưu ý các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy hạn chế các lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có khung video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy thả khung hình. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần chỉ phân phối một hình ảnh để phân tích. Nếu nhiều hình ảnh được tạo hơn khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động bị xóa và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Khi hình ảnh đang được phân tích bị đóng bằng cách gọi ImageImage.Closed(), hình ảnh mới nhất sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để che phủ hình ảnh trên hình ảnh nhập vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ máy học, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ trong một bước duy nhất. Thao tác này sẽ xuất hiện trên bề mặt màn hình chỉ một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để xem ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.

Các bước tiếp theo