Cấp phép cho ứng dụng Android của bạn cho SDK Android của Google Wallet

API Google Wallet cung cấp một SDK Android giúp bạn dễ dàng tích hợp trực tiếp các tính năng của Google Wallet vào ứng dụng Android bằng mã gốc.

Để sử dụng SDK Android của Google Wallet, bạn phải cung cấp tên gói của ứng dụng Android và vân tay số SHA-1 của chứng chỉ ký ứng dụng. Những thông tin đăng nhập này được dùng để cho phép quyền phát hành cho ứng dụng của bạn và xác thực những yêu cầu mà ứng dụng gửi đến API Google Wallet.

1. Lấy vân tay số SHA-1 của chứng chỉ ký

Để lấy vân tay số SHA-1 của chứng chỉ ký, hãy làm theo hướng dẫn trong tài liệu của Dịch vụ Google Play để truy xuất chứng chỉ đó bằng một trong những cách sau:

Vân tay số SHA-1 của chứng chỉ ký có dạng như sau:

DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

2. Uỷ quyền ứng dụng trong bảng điều khiển Google Wallet

Sau khi bạn có vân tay số SHA-1, hãy làm như sau để cấp quyền cho ứng dụng Android trong bảng điều khiển Google Wallet.

  1. Chuyển đến bảng điều khiển Google Pay và Wallet.
  2. Trong điều hướng bên trái, nhấp vào 'API Google Wallet' để mở bảng điều khiển Google Wallet.
  3. Nhấp vào thẻ "Tính năng bổ sung".
  4. Trong hộp "Quyền cho ứng dụng", hãy nhấp vào nút "+ Thêm ứng dụng".
  5. Nhập tên gói ứng dụng và vân tay số SHA-1 của bạn.
  6. Nhấp vào "Add application" (Thêm ứng dụng).

Nếu tên gói và ứng dụng của bạn xuất hiện trong hộp "Quyền cho ứng dụng", thì ứng dụng của bạn được phép gửi yêu cầu tới API Google Wallet bằng cách sử dụng SDK Android của Google Wallet.