REST Resource: giftcardclass

Tài nguyên: GiftCardClass

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "merchantName": string,
 "programLogo": {
  object (Image)
 },
 "pinLabel": string,
 "eventNumberLabel": string,
 "allowBarcodeRedemption": boolean,
 "localizedMerchantName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedPinLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedEventNumberLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "cardNumberLabel": string,
 "localizedCardNumberLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "classTemplateInfo": {
  object (ClassTemplateInfo)
 },
 "id": string,
 "version": string,
 "issuerName": string,
 "messages": [
  {
   object (Message)
  }
 ],
 "allowMultipleUsersPerObject": boolean,
 "homepageUri": {
  object (Uri)
 },
 "locations": [
  {
   object (LatLongPoint)
  }
 ],
 "reviewStatus": enum (ReviewStatus),
 "review": {
  object (Review)
 },
 "infoModuleData": {
  object (InfoModuleData)
 },
 "imageModulesData": [
  {
   object (ImageModuleData)
  }
 ],
 "textModulesData": [
  {
   object (TextModuleData)
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  object (LinksModuleData)
 },
 "redemptionIssuers": [
  string
 ],
 "countryCode": string,
 "heroImage": {
  object (Image)
 },
 "wordMark": {
  object (Image)
 },
 "enableSmartTap": boolean,
 "hexBackgroundColor": string,
 "localizedIssuerName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus": enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus),
 "callbackOptions": {
  object (CallbackOptions)
 },
 "securityAnimation": {
  object (SecurityAnimation)
 },
 "viewUnlockRequirement": enum (ViewUnlockRequirement),
 "wideProgramLogo": {
  object (Image)
 },
 "appLinkData": {
  object (AppLinkData)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#giftCardClass".

merchantName

string

Tên người bán, chẳng hạn như "Adam's Quần áo". Ứng dụng có thể cho thấy dấu ba chấm sau 20 ký tự đầu tiên để đảm bảo toàn bộ chuỗi hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

pinLabel

string

Nhãn để hiển thị cho mã PIN, chẳng hạn như "Mã PIN gồm 4 chữ số".

eventNumberLabel

string

Nhãn để hiển thị cho số sự kiện, chẳng hạn như "Target Event #".

allowBarcodeRedemption

boolean

Xác định xem người bán có hỗ trợ sử dụng thẻ quà tặng bằng mã vạch hay không. Nếu đúng, ứng dụng sẽ cho thấy mã vạch của thẻ quà tặng đó trên màn hình Thông tin chi tiết về thẻ quà tặng. Nếu giá trị là false, thì mã vạch sẽ không hiển thị.

localizedMerchantName

object (LocalizedString)

Các chuỗi được dịch cho merchantName. Ứng dụng có thể cho thấy dấu ba chấm sau 20 ký tự đầu tiên để đảm bảo toàn bộ chuỗi hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

localizedPinLabel

object (LocalizedString)

Các chuỗi đã được dịch cho pinLabel.

localizedEventNumberLabel

object (LocalizedString)

Các chuỗi được dịch cho eventNumberLabel.

cardNumberLabel

string

Nhãn hiển thị cho số thẻ, chẳng hạn như "Số thẻ".

localizedCardNumberLabel

object (LocalizedString)

Các chuỗi đã dịch cho cardNumberLabel.

classTemplateInfo

object (ClassTemplateInfo)

Thông tin mẫu về cách hiển thị lớp. Nếu bạn không đặt trường này, Google sẽ dự phòng đến một nhóm trường mặc định để hiển thị.

id

string

Bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất của một lớp. Mã này của một nhà phát hành phải là duy nhất trên tất cả các lớp. Giá trị này phải tuân theo định dạng issuer ID.identifier, trong đó mã do Google phát hành và mã sau do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất của bạn chỉ được bao gồm ký tự chữ-số, ".", "_" hoặc "-".

version
(deprecated)

string (int64 format)

Không được dùng nữa

issuerName

string

Bắt buộc. Tên nhà phát hành. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 20 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

messages[]

object (Message)

Một dãy thông báo hiển thị trong ứng dụng. Tất cả người dùng đối tượng này sẽ nhận được các tin nhắn liên quan. Số lượng tối đa của các trường này là 10.

allowMultipleUsersPerObject
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus.

homepageUri

object (Uri)

URI của trang chủ ứng dụng. Việc điền URI trong trường này sẽ dẫn đến hành vi giống hệt như việc điền URI trong linksModuleData (khi một đối tượng được kết xuất, một đường liên kết đến trang chủ sẽ xuất hiện trong phần linksModuleData của đối tượng).

locations[]

object (LatLongPoint)

Lưu ý: Trường này hiện không được hỗ trợ để kích hoạt thông báo địa lý.

reviewStatus

enum (ReviewStatus)

Bắt buộc. Trạng thái của lớp. Bạn có thể đặt trường này thành draft hoặc underReview bằng cách chèn, vá hoặc cập nhật các lệnh gọi API. Sau khi thay đổi trạng thái xem xét từ draft, bạn không thể chuyển lại về draft.

Bạn nên lưu trường này thành draft khi lớp đang trong quá trình phát triển. Không thể dùng lớp draft để tạo đối tượng.

Bạn nên đặt trường này thành underReview khi cho rằng lớp này đã sẵn sàng để sử dụng. Nền tảng sẽ tự động đặt trường này thành approved và có thể dùng trường này ngay để tạo hoặc di chuyển đối tượng.

Khi cập nhật một lớp approved đã có, bạn nên tiếp tục đặt trường này thành underReview.

review

object (Review)

Các nhận xét về bài đánh giá do nền tảng đặt khi một lớp được đánh dấu là approved hoặc rejected.

infoModuleData
(deprecated)

object (InfoModuleData)

Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng textModulesData.

imageModulesData[]

object (ImageModuleData)

Dữ liệu mô-đun hình ảnh. Số lượng tối đa các trường này được hiển thị là 1 ở cấp đối tượng và 1 cho cấp đối tượng lớp.

textModulesData[]

object (TextModuleData)

Dữ liệu mô-đun văn bản. Nếu dữ liệu mô-đun văn bản cũng được xác định trên lớp, thì cả hai sẽ hiển thị. Số lượng tối đa các trường này hiển thị là 10 trường từ đối tượng và 10 trường từ lớp.

redemptionIssuers[]

string (int64 format)

Xác định những tổ chức phát hành thẻ và vé có thể sử dụng tính năng Chạm thông minh. Nhà phát hành đổi thưởng được xác định theo mã nhà phát hành của họ. Nhà phát hành chương trình đổi thưởng phải thiết lập ít nhất một khoá Chạm thông minh.

Bạn cũng phải thiết lập chính xác các trường smartTapRedemptionLevel ở cấp đối tượng và enableSmartTap để hệ thống có thể truyền và hỗ trợ tính năng Chạm thông minh.

countryCode

string

Mã quốc gia dùng để hiển thị quốc gia của thẻ (khi người dùng không ở quốc gia đó), cũng như để hiển thị nội dung đã bản địa hoá khi nội dung không có sẵn bằng ngôn ngữ của người dùng.

heroImage

object (Image)

Ảnh biểu ngữ không bắt buộc xuất hiện ở mặt trước của thẻ. Nếu không có giá trị nào hiển thị thì sẽ không có gì hiển thị. Hình ảnh sẽ hiển thị với chiều rộng 100%.

wordMark
(deprecated)

object (Image)

Không dùng nữa.

enableSmartTap

boolean

Xác định xem lớp này có hỗ trợ công nghệ Chạm thông minh hay không. Bạn cũng phải thiết lập chính xác các trường smartTapRedemptionLevel ở cấp đối tượng và redemptionIssuers để hệ thống có thể truyền và hỗ trợ tính năng Chạm thông minh.

hexBackgroundColor

string

Màu nền cho thẻ. Nếu bạn không thiết lập màu chủ đạo của hình ảnh chính sẽ được sử dụng, còn nếu bạn không thiết lập hình ảnh chính, thì màu chủ đạo của biểu trưng sẽ được sử dụng. Định dạng là #rrggbb, trong đó rrggbb là bộ ba hệ thập lục phân RGB, chẳng hạn như #ffcc00. Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản viết tắt của bộ ba RGB #rgb, chẳng hạn như #fc0.

localizedIssuerName

object (LocalizedString)

Chuỗi văn bản được dịch cho tên nhà phát hành. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 20 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus)

Xác định xem nhiều người dùng và thiết bị có lưu cùng một đối tượng tham chiếu đến lớp này hay không.

callbackOptions

object (CallbackOptions)

Các tuỳ chọn gọi lại được dùng để gọi lại trình phát hành mỗi khi người dùng cuối lưu/xoá một đối tượng cho lớp này. Mọi đối tượng của lớp này đều đủ điều kiện để sử dụng lệnh gọi lại.

securityAnimation

object (SecurityAnimation)

Thông tin không bắt buộc về ảnh động bảo mật. Nếu bạn đặt chế độ này, một ảnh động bảo mật sẽ hiển thị khi bạn truyền thông tin chi tiết.

viewUnlockRequirement

enum (ViewUnlockRequirement)

Xem các lựa chọn Yêu cầu mở khoá cho thẻ quà tặng.

Phương thức

addmessage

Thêm tin nhắn vào lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

get

Trả về lớp thẻ quà tặng có mã lớp cho trước.

insert

Chèn một lớp thẻ quà tặng có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.

list

Trả về danh sách tất cả các lớp thẻ quà tặng cho một mã nhà phát hành nhất định.

patch

Cập nhật lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

update

Cập nhật lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.