SecurityAnimation

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "animationType": enum (AnimationType)
}
Trường
animationType

enum (AnimationType)

Loại ảnh động.

AnimationType

Enum
ANIMATION_UNSPECIFIED
FOIL_SHIMMER Ảnh động mặc định trên giấy bạc và ánh sáng lung linh
foilShimmer

Bí danh cũ của FOIL_SHIMMER. Không dùng nữa.