Google Wallet API

API dành cho nhà phát hành để lưu và quản lý Đối tượng Google Wallet.

Dịch vụ: walletobjects.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://walletobjects.googleapis.com

Tài nguyên REST: eventticketclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào lớp vé sự kiện được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
get GET /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Trả về hạng vé xem sự kiện có mã hạng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/eventTicketClass
Chèn một hạng vé xem sự kiện có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/eventTicketClass
Trả về danh sách tất cả các hạng vé xem sự kiện của một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Cập nhật lớp vé xem sự kiện được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Cập nhật lớp vé xem sự kiện được tham chiếu theo mã lớp nhất định.

Tài nguyên REST: eventticketobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}/addMessage
Thêm một thông báo vào đối tượng vé xem sự kiện được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Trả về đối tượng vé xem sự kiện có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/eventTicketObject
Chèn một đối tượng vé xem sự kiện có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/eventTicketObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng vé xem sự kiện cho một mã nhà phát hành nhất định.
modifylinkedofferobjects POST /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}/modifyLinkedOfferObjects
Sửa đổi các đối tượng ưu đãi được liên kết cho đối tượng vé xem sự kiện theo mã nhận dạng đã cho.
patch PATCH /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng vé xem sự kiện được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng vé xem sự kiện được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.

Tài nguyên REST: flightclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào hạng chuyến bay được tham chiếu bởi mã hạng nhất định.
get GET /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Trả về hạng chuyến bay có mã hạng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/flightClass
Chèn một hạng chuyến bay có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/flightClass
Trả về danh sách tất cả các hạng chuyến bay cho một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Cập nhật hạng chuyến bay được tham chiếu theo mã hạng nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Cập nhật hạng chuyến bay được tham chiếu theo mã hạng nhất định.

Tài nguyên REST: flightobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào đối tượng chuyến bay được tham chiếu bởi mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Trả về đối tượng chuyến bay có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/flightObject
Chèn một đối tượng chuyến bay có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/flightObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng chuyến bay cho một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chuyến bay được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chuyến bay được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.

Tài nguyên REST: genericclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào lớp chung được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
get GET /walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}
Trả về lớp chung có mã lớp đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/genericClass
Chèn một lớp chung có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/genericClass
Trả về danh sách tất cả các lớp chung của một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}
Cập nhật lớp chung được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}
Cập nhật lớp Generic (Chung) được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

Tài nguyên REST: genericobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào đối tượng chung được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}
Trả về đối tượng chung có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/genericObject
Chèn một đối tượng chung có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/genericObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng chung của một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chung được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chung được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.

Tài nguyên REST: giftcardclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}/addMessage
Thêm tin nhắn vào lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.
get GET /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Trả về lớp thẻ quà tặng có mã lớp đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/giftCardClass
Chèn một lớp thẻ quà tặng có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/giftCardClass
Trả về danh sách tất cả các lớp thẻ quà tặng của một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Cập nhật lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Cập nhật lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

Tài nguyên REST: giftcardobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào đối tượng thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Trả về đối tượng thẻ quà tặng có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/giftCardObject
Chèn một đối tượng thẻ quà tặng có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/giftCardObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng thẻ quà tặng cho một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.

Tài nguyên REST: công ty phát hành

Phương thức
get GET /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Trả về công ty phát hành có mã nhà phát hành đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/issuer
Chèn nhà phát hành có mã nhận dạng và tài sản đã cho.
list GET /walletobjects/v1/issuer
Trả về danh sách tất cả các trình phát hành được chia sẻ cho phương thức gọi.
patch PATCH /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Cập nhật tài khoản phát hành được tham chiếu theo mã tài khoản phát hành nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Cập nhật tài khoản phát hành được tham chiếu theo mã tài khoản phát hành nhất định.

Tài nguyên REST: jwt

Phương thức
insert POST /walletobjects/v1/jwt
Chèn tài nguyên vào JWT.

Tài nguyên REST: loyaltyclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào lớp khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
get GET /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Trả về lớp khách hàng thân thiết có mã lớp đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/loyaltyClass
Chèn một lớp khách hàng thân thiết có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/loyaltyClass
Trả về danh sách tất cả các lớp khách hàng thân thiết của một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Cập nhật lớp khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Cập nhật lớp khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã lớp nhất định.

Tài nguyên REST: loyaltyobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}/addMessage
Thêm một thông báo vào đối tượng khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Trả về đối tượng khách hàng thân thiết có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/loyaltyObject
Chèn một đối tượng chương trình khách hàng thân thiết có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/loyaltyObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng trong chương trình khách hàng thân thiết của một mã nhà phát hành nhất định.
modifylinkedofferobjects POST /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}/modifyLinkedOfferObjects
Sửa đổi các đối tượng của mặt hàng được liên kết cho đối tượng khách hàng thân thiết theo mã nhận dạng đã cho.
patch PATCH /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng khách hàng thân thiết được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.

Tài nguyên REST: media

Phương thức
download GET /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}/downloadRotatingBarcodeValues
Tải xuống các giá trị mã vạch xoay cho đối tượng chuyển tuyến được tham chiếu bởi mã đối tượng đã cho.
upload POST /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}/uploadRotatingBarcodeValues
POST /upload/walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}/uploadRotatingBarcodeValues
Tải lên các giá trị mã vạch xoay vòng cho đối tượng chuyển tuyến được tham chiếu bởi mã đối tượng nhất định.

Tài nguyên REST: offerclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào lớp ưu đãi được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
get GET /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Trả về lớp ưu đãi có mã lớp đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/offerClass
Chèn một lớp ưu đãi có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/offerClass
Trả về danh sách tất cả các lớp ưu đãi đối với một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Cập nhật lớp ưu đãi được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Cập nhật lớp ưu đãi được tham chiếu theo mã lớp nhất định.

Tài nguyên REST: offerobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào đối tượng ưu đãi được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Trả về đối tượng ưu đãi có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/offerObject
Chèn một đối tượng ưu đãi có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/offerObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng ưu đãi đối với một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng ưu đãi được tham chiếu theo mã đối tượng nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng ưu đãi được tham chiếu theo mã đối tượng nhất định.

Tài nguyên REST: quyền

Phương thức
get GET /walletobjects/v1/permissions/{resourceId}
Trả về các quyền đối với mã nhà phát hành nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/permissions/{resourceId}
Cập nhật các quyền cho công ty phát hành cụ thể.

Tài nguyên REST: smarttap

Phương thức
insert POST /walletobjects/v1/smartTap
Chèn tính năng chạm thông minh.

Tài nguyên REST: transitclass

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}/addMessage
Thêm thông báo vào lớp phương tiện công cộng được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
get GET /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Trả về lớp phương tiện công cộng có mã lớp đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/transitClass
Chèn một lớp phương tiện công cộng có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/transitClass
Trả về danh sách tất cả các lớp phương tiện công cộng đối với một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Cập nhật lớp phương tiện công cộng được tham chiếu theo mã lớp nhất định.
update PUT /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Cập nhật lớp phương tiện công cộng được tham chiếu theo mã lớp nhất định.

Tài nguyên REST: transitobject

Phương thức
addmessage POST /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}/addMessage
Thêm một thông báo vào đối tượng chuyển tuyến được tham chiếu bởi mã đối tượng đã cho.
get GET /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Trả về đối tượng chuyển tuyến có mã đối tượng đã cho.
insert POST /walletobjects/v1/transitObject
Chèn một đối tượng phương tiện công cộng có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.
list GET /walletobjects/v1/transitObject
Trả về danh sách tất cả các đối tượng phương tiện công cộng cho một mã nhà phát hành nhất định.
patch PATCH /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chuyển đổi được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.
update PUT /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Cập nhật đối tượng chuyển đổi được tham chiếu theo mã đối tượng đã cho.