Method: giftcardclass.get

Trả về lớp thẻ quà tặng có mã lớp cho trước.

Yêu cầu HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
resourceId

string

Giá trị nhận dạng duy nhất của một lớp. Mã này của một nhà phát hành phải là duy nhất trên tất cả các lớp. Giá trị này phải tuân theo định dạng issuer ID.identifier, trong đó mã do Google phát hành và mã sau do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất của bạn chỉ được bao gồm ký tự chữ-số, ".", "_" hoặc "-".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của GiftCardClass.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer