Method: giftcardclass.list

Trả về danh sách tất cả các lớp thẻ quà tặng cho một mã nhà phát hành nhất định.

Yêu cầu HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
issuerId

string (int64 format)

Mã của tổ chức phát hành được phép liệt kê các lớp.

token

string

Dùng để nhận tập hợp kết quả tiếp theo nếu maxResults được chỉ định, nhưng một danh sách có hơn maxResults lớp. Ví dụ: nếu bạn có một danh sách gồm 200 lớp và bạn gọi danh sách với maxResults được thiết lập thành 20, thì danh sách sẽ trả về 20 lớp đầu tiên và một mã thông báo. Gọi lại danh sách với maxResults được thiết lập thành 20 và mã thông báo để nhận 20 lớp tiếp theo.

maxResults

integer

Xác định số lượng kết quả tối đa mà một danh sách trả về. Mọi kết quả đều được trả về nếu không xác định được maxResults.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "resources": [
  {
   object (GiftCardClass)
  }
 ],
 "pagination": {
  object (Pagination)
 }
}
Trường
resources[]

object (GiftCardClass)

Các tài nguyên tương ứng với yêu cầu liệt kê danh sách.

pagination

object (Pagination)

Đánh số trang của phản hồi.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer