Method: giftcardclass.addmessage

Thêm tin nhắn vào lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

Yêu cầu HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}/addMessage

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
resourceId

string

Giá trị nhận dạng duy nhất của một lớp. Mã này của một nhà phát hành phải là duy nhất trên tất cả các lớp. Giá trị này phải tuân theo định dạng issuer ID.identifier, trong đó mã do Google phát hành và mã sau do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất của bạn chỉ được bao gồm ký tự chữ-số, ".", "_" hoặc "-".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của AddMessageRequest.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "resource": {
    object (GiftCardClass)
  }
}
Trường
resource

object (GiftCardClass)

Tài nguyên GiftCardClass đã cập nhật.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer