REST Resource: genericclass

Tài nguyên: GenericClass

Lớp chung

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "classTemplateInfo": {
  object (ClassTemplateInfo)
 },
 "imageModulesData": [
  {
   object (ImageModuleData)
  }
 ],
 "textModulesData": [
  {
   object (TextModuleData)
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  object (LinksModuleData)
 },
 "enableSmartTap": boolean,
 "redemptionIssuers": [
  string
 ],
 "securityAnimation": {
  object (SecurityAnimation)
 },
 "multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus": enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus),
 "callbackOptions": {
  object (CallbackOptions)
 },
 "viewUnlockRequirement": enum (ViewUnlockRequirement),
 "messages": [
  {
   object (Message)
  }
 ],
 "appLinkData": {
  object (AppLinkData)
 }
}
Trường
id

string

Bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất của lớp. Mã này phải là duy nhất trên tất cả các tài khoản của một nhà phát hành. Giá trị này cần phải tuân theo định dạng issuerID.identifier, trong đó issuerID do Google phát hành còn identifier là do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất chỉ có thể bao gồm ký tự chữ-số, ., _ hoặc -.

classTemplateInfo

object (ClassTemplateInfo)

Thông tin mẫu về cách hiển thị lớp. Nếu bạn không đặt trường này, Google sẽ dự phòng đến một nhóm trường mặc định để hiển thị.

imageModulesData[]

object (ImageModuleData)

Dữ liệu mô-đun hình ảnh. Nếu imageModulesData cũng được xác định trên đối tượng, thì cả hai sẽ hiển thị. Khi đặt cả hai hình ảnh, hệ thống sẽ chỉ kết xuất một hình ảnh ở lớp và một hình ảnh ở cấp đối tượng.

textModulesData[]

object (TextModuleData)

Dữ liệu mô-đun văn bản. Nếu textModulesData cũng được xác định trên đối tượng, thì cả hai sẽ hiển thị. Số lượng tối đa các trường này hiển thị là 10 cho lớp và 10 trường cho đối tượng.

enableSmartTap

boolean

Chỉ dành cho các đối tác hỗ trợ tính năng Chạm thông minh. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

redemptionIssuers[]

string (int64 format)

Xác định những tổ chức phát hành thẻ và vé có thể sử dụng tính năng Chạm thông minh. Nhà phát hành đổi thưởng được xác định theo mã nhà phát hành của họ. Nhà phát hành chương trình đổi thưởng phải thiết lập ít nhất một khoá Chạm thông minh.

Bạn cũng phải thiết lập chính xác các trường smartTapRedemptionLevel ở cấp đối tượng và enableSmartTap để hệ thống có thể truyền và hỗ trợ tính năng Chạm thông minh.

securityAnimation

object (SecurityAnimation)

Thông tin không bắt buộc về ảnh động bảo mật. Nếu bạn đặt chế độ này, một ảnh động bảo mật sẽ hiển thị khi bạn truyền thông tin chi tiết.

multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus)

Xác định xem nhiều người dùng và thiết bị có lưu cùng một đối tượng tham chiếu đến lớp này hay không.

callbackOptions

object (CallbackOptions)

Các tuỳ chọn gọi lại được dùng để gọi lại trình phát hành mỗi khi người dùng cuối lưu/xoá một đối tượng cho lớp này. Mọi đối tượng của lớp này đều đủ điều kiện để sử dụng lệnh gọi lại.

viewUnlockRequirement

enum (ViewUnlockRequirement)

Xem các tuỳ chọn Yêu cầu mở khoá cho thẻ và vé chung.

messages[]

object (Message)

Một dãy thông báo hiển thị trong ứng dụng. Tất cả người dùng đối tượng này sẽ nhận được các tin nhắn liên quan. Số lượng tối đa của các trường này là 10.

Phương thức

addmessage

Thêm một thông báo vào lớp chung được tham chiếu theo mã lớp đã cho.

get

Trả về lớp chung có mã lớp cho trước.

insert

Chèn một lớp chung có mã nhận dạng và các thuộc tính đã cho.

list

Trả về danh sách tất cả các lớp chung cho một mã nhà phát hành nhất định.

patch

Cập nhật lớp chung được tham chiếu theo mã lớp nhất định.

update

Cập nhật lớp Generic (Chung) được tham chiếu theo mã lớp nhất định.