ImageModuleData

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "mainImage": {
    object (Image)
  },
  "id": string
}
Trường
mainImage

object (Image)

Hình ảnh có chiều rộng 100%.

id

string

Mã nhận dạng được liên kết với một mô-đun hình ảnh. Trường này cho phép bạn dễ dàng quản lý các mô-đun hình ảnh.