Image

Loại gói cho hình ảnh do Google lưu trữ. Mã tiếp theo: 7

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "sourceUri": {
  object (ImageUri)
 },
 "contentDescription": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#image".

sourceUri

object (ImageUri)

URI cho hình ảnh.

contentDescription

object (LocalizedString)

Nội dung mô tả hình ảnh dùng để hỗ trợ người khuyết tật.

ImageUri

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "uri": string,
 "description": string,
 "localizedDescription": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Trường
uri

string

Vị trí của hình ảnh. URI phải có lược đồ.

description
(deprecated)

string

Thông tin bổ sung về hình ảnh (không dùng đến và chỉ được giữ lại để tương thích ngược).

localizedDescription
(deprecated)

object (LocalizedString)

Các chuỗi đã dịch cho nội dung mô tả (không dùng đến và chỉ được giữ lại để tương thích ngược).