LocalizedString

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "translatedValues": [
  {
   object (TranslatedString)
  }
 ],
 "defaultValue": {
  object (TranslatedString)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#localizedString".

translatedValues[]

object (TranslatedString)

Chứa bản dịch cho chuỗi.

defaultValue

object (TranslatedString)

Chứa chuỗi sẽ hiển thị nếu không có bản dịch thích hợp.

TranslatedString

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "language": string,
 "value": string
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#translatedString".

language

string

Đại diện cho thẻ ngôn ngữ BCP 47. Giá trị ví dụ là "en-US", "en-GB", "de" hoặc "de-AT".

value

string

Chuỗi đã dịch được mã hoá UTF-8.