AppLinkData

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "androidAppLinkInfo": {
  object (AppLinkInfo)
 },
 "iosAppLinkInfo": {
  object (AppLinkInfo)
 },
 "webAppLinkInfo": {
  object (AppLinkInfo)
 }
}
Trường

AppLinkInfo

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "appLogoImage": {
  object (Image)
 },
 "title": {
  object (LocalizedString)
 },
 "description": {
  object (LocalizedString)
 },
 "appTarget": {
  object (AppTarget)
 }
}
Trường
appLogoImage
(deprecated)

object (Image)

Không dùng nữa. Hình ảnh không được hỗ trợ trong mô-đun liên kết ứng dụng.

title
(deprecated)

object (LocalizedString)

Không dùng nữa. Mô-đun đường liên kết trong ứng dụng không hỗ trợ tiêu đề.

description
(deprecated)

object (LocalizedString)

Không dùng nữa. Mô-đun đường liên kết trong ứng dụng không hỗ trợ nội dung mô tả.

appTarget

object (AppTarget)

Nhắm mục tiêu cần tuân theo khi mở đường liên kết ứng dụng trên ứng dụng. Đối tác sẽ sử dụng thông tin này để mở ứng dụng hoặc trang web của mình.

AppTarget

Biểu diễn dưới dạng JSON
{

 // Union field target can be only one of the following:
 "targetUri": {
  object (Uri)
 },
 "packageName": string
 // End of list of possible types for union field target.
}
Trường

Trường hợp target.

target chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:

targetUri

object (Uri)

URI cho AppTarget. Phải thiết lập phần mô tả trên URI. Ưu tiên trường cài đặt gói nếu mục tiêu này được xác định cho ứng dụng của bạn.

packageName

string

Tên gói cho AppTarget. Ví dụ: com.google.android.gm