TextModuleData

Dữ liệu cho mô-đun Văn bản. Tất cả các trường đều không bắt buộc. Tiêu đề sẽ hiển thị nếu có và các loại nội dung khác nhau sẽ được nối với nhau nếu được xác định.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "header": string,
 "body": string,
 "localizedHeader": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedBody": {
  object (LocalizedString)
 },
 "id": string
}
Trường
header

string

Tiêu đề của Mô-đun văn bản. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 35 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

body

string

Phần nội dung của Mô-đun văn bản, được định nghĩa là một chuỗi không gián đoạn. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 500 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

localizedHeader

object (LocalizedString)

Các chuỗi được dịch cho tiêu đề. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 35 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

localizedBody

object (LocalizedString)

Chuỗi được dịch cho phần nội dung. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 500 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

id

string

Mã nhận dạng được liên kết với một mô-đun văn bản. Trường này giúp bạn dễ dàng quản lý các mô-đun văn bản.