Message

Thông báo sẽ xuất hiện kèm theo giá trị

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "header": string,
 "body": string,
 "displayInterval": {
  object (TimeInterval)
 },
 "id": string,
 "messageType": enum (MessageType),
 "localizedHeader": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedBody": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#walletObjectMessage".

header

string

Tiêu đề thư.

body

string

Nội dung thư.

displayInterval

object (TimeInterval)

Khoảng thời gian mà thông báo sẽ hiển thị cho người dùng. Bạn có thể xác định cả startTimeendTime cho từng thông báo. Thông báo sẽ hiển thị ngay sau khi bạn chèn Đối tượng Wallet trừ khi startTime được đặt. Thông báo này sẽ xuất hiện trong danh sách thông báo vô thời hạn nếu bạn không cung cấp endTime.

id

string

Mã nhận dạng được liên kết với một tin nhắn. Trường này giúp bạn dễ dàng quản lý thông báo. Giá trị mã thông báo có thể có thể trùng lặp trên nhiều thư trong cùng một lớp/phiên bản. Vì vậy, bạn phải cẩn thận để chọn một mã nhận dạng hợp lý cho mỗi thư.

messageType

enum (MessageType)

Loại thông báo.

localizedHeader

object (LocalizedString)

Các chuỗi được dịch cho tiêu đề thư.

localizedBody

object (LocalizedString)

Các chuỗi được dịch cho nội dung thư.

MessageType

Enum
MESSAGE_TYPE_UNSPECIFIED
TEXT Hiển thị thông báo dưới dạng văn bản trên màn hình thông tin chi tiết về thẻ. Đây là loại thông báo mặc định.
text

Bí danh cũ của TEXT. Không dùng nữa.

EXPIRATION_NOTIFICATION Lưu ý: Enum này hiện không được hỗ trợ.
expirationNotification

Bí danh cũ của EXPIRATION_NOTIFICATION. Không dùng nữa.

TEXT_AND_NOTIFY Hiển thị thông báo dưới dạng văn bản trên màn hình thông tin chi tiết về thẻ và dưới dạng thông báo trên Android.