Method: giftcardclass.patch

Cập nhật lớp thẻ quà tặng được tham chiếu theo mã lớp đã cho. Phương thức này hỗ trợ ngữ nghĩa của bản vá.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
resourceId

string

Giá trị nhận dạng duy nhất của một lớp. Mã này của một nhà phát hành phải là duy nhất trên tất cả các lớp. Giá trị này phải tuân theo định dạng issuer ID.identifier, trong đó mã do Google phát hành và mã sau do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất của bạn chỉ được bao gồm ký tự chữ-số, ".", "_" hoặc "-".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của GiftCardClass.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của GiftCardClass.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer