Cấp thẻ và vé cho web, email, SMS

Sau khi tạo thẻ và vé và mã hoá thẻ đó bằng một JWT đã ký, bạn có thể cấp thẻ ở bất kỳ nơi nào có hỗ trợ đường liên kết "Thêm vào Google Wallet". Để làm việc này, bạn sẽ cung cấp cho người dùng nút "Thêm vào Google Wallet" hoặc một siêu liên kết. Nút này sẽ lưu thẻ và vé vào Google Wallet của họ sau khi họ nhấn vào thẻ đó. Ví dụ về những nơi bạn có thể sử dụng phương thức này bao gồm trang web, email, SMS và các nơi khác.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cố gắng cấp thẻ và vé, hãy nhớ:

Việc cấp thẻ và vé bằng đường liên kết "Google Wallet" sẽ thêm Đối tượng thẻ và vé vào Google Wallet của người dùng và chỉ có thể bắt đầu trong bối cảnh danh tính Google đã đăng nhập.

Đường liên kết "Thêm vào Google Wallet" là một URL được tạo theo kiểu động và chứa Mã thông báo web JSON đã mã hoá và có chữ ký (JWT).

Đường liên kết Thêm vào Google Wallet có định dạng như sau:

https://pay.google.com/gp/v/save/<signed_jwt>

Ví dụ: đường liên kết "Thêm vào Google Wallet" có định dạng đầy đủ sẽ có dạng như sau:

https://pay.google.com/gp/v/save/eyJhbGci6IkpXVCJ9.eyJhdWQiO...6EkC1Ahp6A

Bạn có thể nhúng đường liên kết này vào trang web, email, cuộc trò chuyện, SMS hoặc bất kỳ nơi nào khác có hỗ trợ siêu liên kết.

Để biết thêm thông tin về cách tạo lớp Thẻ và đối tượng truyền, hãy xem nội dung Tạo lớp thẻ và đối tượng thẻ/vé.

Để biết thêm thông tin về cách tạo JWT đã ký cần thiết để tạo đường liên kết "Thêm vào Google Wallet", hãy xem bài viết Làm việc với mã thông báo web JSON.

2. (Khuyến nghị) Sử dụng nút "Thêm vào Google Wallet"

Đối với những nền tảng hỗ trợ hình ảnh siêu liên kết (chẳng hạn như trang web và email), bạn nên hiển thị đường liên kết "Thêm vào Google Wallet" cho người dùng bằng nút "Thêm vào Google Wallet". Đối với người dùng Google Wallet, nút này là một lời nhắc quen thuộc và có thể nhận ra là cách để bắt đầu thêm thẻ và vé vào Google Wallet của họ.

  • Nút Thêm vào Google Wallet
  • Nút Thêm vào Google Wallet được thu gọn

Bạn có thể tải thành phần hình ảnh xuống theo nhiều hướng và ngôn ngữ để hỗ trợ quá trình tích hợp API Google Wallet.

Tải nút "Thêm vào Google Wallet"