Tên trạm và trạm dừng

Để kích hoạt Google Wallet cho Chuyển tuyến, bạn phải gửi một bảng tính gồm các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) có chức năng cung cấp tên trạm và trạm dừng cho nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn phải định dạng bảng tính theo một cách cụ thể để có thể xử lý chính xác. Các cột trong bảng tính của bạn phải xuất hiện như sau, theo thứ tự:

Google Wallet sử dụng thông tin trong bảng tính mà bạn gửi cho chúng tôi để hiển thị tên dài đúng cho các trạm và điểm dừng của bạn. Mỗi giá trị được mô tả chi tiết hơn trên trang này, kèm theo một ví dụ.

Sau khi bạn điền vào bảng tính, hãy gửi bảng tính đó bằng cách nhấp vào nút chuyển đến Google Wallet - Open Loop Transit form.

Google Wallet – Biểu mẫu chuyển tuyến mở

Ví dụ:

Dưới đây là hàng ví dụ về bảng tính đã được hoàn thành chính xác:
Toán tử Tên/chi tiết vị trí Tên hiển thị đầy đủ của Google Wallet Ngôn ngữ Mã địa điểm Dừng / ID tuyến đường
TfL Đường TfL_Abbey Trạm xe điện Abbey Road VI ChIJFapKOPSn2EcRHP3RbxxWlTI 123456789

Dưới đây là ví dụ về CSV tương ứng:

Operator,Location name/details,Full display name for Google Wallet,Language,Place ID,Stop / Route ID
TfL,TfL_Abbey Road,Abbey Road Tram Station,EN,ChIJFapKOPSn2EcRHP3RbxxWlTI,123456789

Bạn cũng có thể tải tệp .csv mẫu trống có các cột theo đúng thứ tự:

Tải mẫu CSV xuống cho Tên trạm và trạm dừng

Cột bảng tính

Tên nhà cung cấp dịch vụ

Đây là tên của đại lý chuyển tuyến điều hành nhà ga hoặc tuyến đường này.

TfL

Tên và thông tin chi tiết về vị trí của dịch vụ 9F4E

Giá trị này phải được điền bằng dữ liệu từ thẻ 9F4E. Bạn nên nhập giá trị này dưới dạng giá trị dễ đọc. Dù bạn sử dụng giá trị nào thì thuộc tính đó cũng phải xác định duy nhất một vị trí. Giá trị này có thể bao gồm mã trạm, trạm và tuyến đường. Giá trị này phải bắt đầu bằng chữ viết tắt PTO (ít nhất 3 ký tự), theo sau là dấu gạch dưới, chẳng hạn như TfL_.

TfL_Abbey Road

Tên hiển thị đầy đủ

Đây là giá trị mà Google Wallet hiển thị. Giá trị này phải khớp với giá trị từ nguồn cấp dữ liệu GTFS của bạn. Đối với các thiết bị đầu cuối cố định, giá trị là tên điểm dừng và đối với các thiết bị đầu cuối di động, đó là tên tuyến đường.

Abbey Road Tram Station

Ngôn ngữ

Đây là ngôn ngữ của tên hiển thị đầy đủ. Điền một số dòng cho các ngôn ngữ khác nhau, mỗi dòng có một giá trị tra cứu tên vị trí 9F4E tương ứng và duy nhất. Mã ngôn ngữ phải tương ứng với một mã gồm hai chữ cái theo ISO 639-1.

EN

Mã địa điểm

Đây là ID địa điểm của vị trí đã chỉ định trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng Trình tìm kiếm ID địa điểm trên Maps để nhận giá trị này. Giá trị này chỉ bắt buộc đối với các thiết bị đầu cuối cố định.

ChIJFapKOPSn2EcRHP3RbxxWlTI

Mã điểm dừng/Mã tuyến đường

Đây là ID GTFS của điểm dừng/trạm hoặc tuyến đường được chỉ định. Đối với các nhà ga cố định, chẳng hạn như nhà ga hoặc trạm xe buýt, hãy sử dụng stop_id. Đối với các thiết bị đầu cuối di động như trên xe điện và xe buýt, chỉ sử dụng route_id.

123456789