Alan oluşturma

Bu kılavuzda, adlandırılmış alan oluşturmak için Google Chat API'nin Space kaynağında create yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Space kaynağı, kullanıcıların ve Chat uygulamalarının mesaj gönderebileceği, dosya paylaşabileceği ve ortak çalışma yapabileceği bir yeri temsil eder. Birkaç alan türü vardır:

 • Doğrudan mesajlar (DM), iki kullanıcı veya bir kullanıcı ile bir Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Grup sohbetleri, üç veya daha fazla kullanıcı ile Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Adlandırılmış alanlar, kullanıcıların mesaj gönderdiği, dosya paylaştığı ve ortak çalışma yaptığı kalıcı yerlerdir.

Adlandırılmış alan, kullanıcıların ileti gönderdiği, dosya paylaştığı ve ortak çalışma yaptığı bir yerdir. Adlandırılmış alanlar Chat uygulamaları içerebilir. Adlandırılmış alanlar, adsız grup görüşmeleri ve doğrudan mesajlarda bulunmayan ek özellikler (ör. yönetici ayarları ve açıklamalar uygulayabilen, kişi ve uygulama ekleyip kaldırabilen alan yöneticileri) içerir. Adlandırılmış bir alan oluşturduktan sonra alanın tek üyesi kimliği doğrulanan kullanıcıdır. Alan, diğer kişileri veya uygulamaları, alanı oluşturan Chat uygulamasını bile içermez. Kullanıcı eklemek için Member kaynağında create yöntemini çağırarak alanda üyelik oluşturun. Nasıl yapıldığını öğrenmek için Üyelik oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

Birden çok üye içeren adlandırılmış alan (üç veya daha fazla kişi arasındaki adsız grup sohbeti, iki kişi arasındaki doğrudan mesaj görüşmesi veya bir kişi ile Chat API'yi çağıran Chat uygulaması) oluşturmak için bir alan oluşturun.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Alan oluşturmak için chat.spaces.create veya chat.spaces yetkilendirme kapsamıyla Kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması gerekir.

Node.js

 • Node.js ve npm
 • Node.js için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Alan oluşturmak için chat.spaces.create veya chat.spaces yetkilendirme kapsamıyla Kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması gerekir.

Adlandırılmış alan oluşturma

Adlandırılmış alan oluşturmak için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

 • chat.spaces.create veya chat.spaces yetkilendirme kapsamını belirtin.
 • Space kaynağında create yöntemini çağırın.
 • spaceType değerini SPACE olarak ayarlayın.
 • displayName alanını, alanın kullanıcı tarafından görülebilen adına ayarlayın. Aşağıdaki örnekte displayName, API-made olarak ayarlanmıştır.
 • İsteğe bağlı olarak, spaceDetails (kullanıcının görebileceği açıklama ve alanla ilgili kurallar grubu) gibi diğer alan özelliklerini ayarlayın.

Adlandırılmış alan oluşturmak için:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_space_create_named.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_space_create_named.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a Chat space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().create(
  
     # Details about the space to create.
     body = {
  
      # To create a named space, set spaceType to SPACE.
      'spaceType': 'SPACE',
  
      # The user-visible name of the space.
      'displayName': 'API-made'
     }
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the created space.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_space_create_named.py
  

Node.js

 1. Çalışma dizininizde create-space.js adında bir dosya oluşturun.
 2. create-space.js içine şu kodu ekleyin:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Creates a new chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function createSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.create(
     {requestBody: {spaceType: 'SPACE', displayName: 'API-made'}});
  }
  
  createSpace().then(console.log);
  
 3. Çalışma dizininizde örneği çalıştırın:

  node create-space.js
  

Adlandırılmış bir alan oluşturulur. Alana gitmek için alanın URL'sini oluşturmak amacıyla alanın kaynak kimliğini kullanın. name alanındaki kaynak kimliğini Google Chat yanıt gövdesinde bulabilirsiniz. Örneğin, alanınızın name alanı spaces/1234567 ise alana şu URL'yi kullanarak gidebilirsiniz: https://mail.google.com/chat/u/0/#chat/space/1234567.