Điều khoản dịch vụ

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Bằng việc sử dụng API của Google Workspace, các dịch vụ khác dành cho nhà phát triển và phần mềm được liên kết (gọi chung là "API"), bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ API của Google. Chính sách dữ liệu người dùng của các dịch vụ API của Google điều chỉnh việc sử dụng các Dịch vụ API của Google khi bạn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu người dùng của Google.

Điều khoản bổ sung