Activities

YouTube đã ngừng sử dụng tính năng bản tin của kênh. Phương thức activities.list vẫn không trả về bản tin kênh và phương thức activities.insert không còn được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube.

Tài nguyên activity chứa thông tin về hành động mà một kênh hoặc người dùng cụ thể đã thực hiện trên YouTube. Các hành động được báo cáo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động bao gồm xếp hạng video, chia sẻ video, đánh dấu video là yêu thích, tải video lên, v.v. Mỗi tài nguyên activity xác định loại hành động, kênh liên quan đến hành động và(các) tài nguyên liên quan đến hành động, chẳng hạn như video được xếp hạng hoặc tải lên.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên activities:

list
Trả về danh sách các sự kiện hoạt động của kênh phù hợp với tiêu chí của yêu cầu. Ví dụ: bạn có thể truy xuất các sự kiện liên kết với một kênh cụ thể hoặc với kênh riêng của người dùng. Thử ngay.

Phương thức activities.insert không còn được hỗ trợ nữa.

Biểu diễn tài nguyên

Cấu trúc JSON sau đây cho thấy định dạng của một tài nguyên activities:

{
 "kind": "youtube#activity",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "type": string,
  "groupId": string
 },
 "contentDetails": {
  "upload": {
   "videoId": string
  },
  "like": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
   }
  },
  "favorite": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
   }
  },
  "comment": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
    "channelId": string,
   }
  },
  "subscription": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "channelId": string,
   }
  },
  "playlistItem": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
   },
   "playlistId": string,
   "playlistItemId": string
  },
  "recommendation": {
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
    "channelId": string,
   },
   "reason": string,
   "seedResourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
    "channelId": string,
    "playlistId": string
   }
  },
  "social": {
   "type": string,
   "resourceId": {
    "kind": string,
    "videoId": string,
    "channelId": string,
    "playlistId": string
   },
   "author": string,
   "referenceUrl": string,
   "imageUrl": string
  },
  "channelItem": {
   "resourceId": {
   }
  },
 }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#activity.
etag etag
Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng hoạt động đó.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin cơ bản về hoạt động, bao gồm cả loại hoạt động và mã nhóm.
snippet.publishedAt datetime
Ngày và giờ xảy ra hoạt động. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601.
snippet.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh liên kết với hoạt động đó.
snippet.title string
Tiêu đề của tài nguyên chủ yếu liên kết với hoạt động.
snippet.description string
Nội dung mô tả tài nguyên chủ yếu liên quan đến hoạt động.
snippet.thumbnails object
Bản đồ hình thu nhỏ liên kết với tài nguyên chủ yếu liên quan đến hoạt động. Đối với mỗi đối tượng trong bản đồ, khoá là tên của hình thu nhỏ và giá trị là một đối tượng chứa thông tin khác về hình thu nhỏ.
snippet.thumbnails.(key) object
Các giá trị khoá hợp lệ là:
 • default – Hình thu nhỏ mặc định. Hình thu nhỏ mặc định cho video – hoặc tài nguyên đề cập đến video, chẳng hạn như mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm – có chiều rộng 120px và chiều cao 90px. Hình thu nhỏ mặc định của kênh có chiều rộng 88px và chiều cao 88px.
 • medium – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này có chiều rộng là 320px và chiều cao là 180px. Đối với kênh, hình ảnh này có chiều rộng 240px và chiều cao 240px.
 • high – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này có chiều rộng là 480px và chiều cao là 360px. Đối với kênh, hình ảnh này có chiều rộng là 800px và chiều cao là 800px.
 • standard – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải thậm chí cao hơn so với hình ảnh có độ phân giải high. Hình ảnh này hoạt động trên một số video và tài nguyên khác liên quan đến video, chẳng hạn như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 640px và cao 480px.
 • maxres – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao nhất. Kích thước hình ảnh này áp dụng cho một số video và tài nguyên khác liên quan đến video, chẳng hạn như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 1280px và cao 720px.
snippet.thumbnails.(key).url string
URL của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Chiều rộng của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Chiều cao của hình ảnh.
snippet.channelTitle string
Tiêu đề kênh của kênh chịu trách nhiệm về hoạt động này
snippet.type string
Loại hoạt động mà tài nguyên mô tả.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • channelItem
 • comment – (hiện chưa được trả lại)
 • favorite
 • like
 • playlistItem
 • promotedItem
 • recommendation
 • social
 • subscription
 • upload
 • bulletin (không dùng nữa)
snippet.groupId string
Mã nhóm liên kết với hoạt động. Mã nhóm giúp xác định các sự kiện người dùng được liên kết với cùng một người dùng và tài nguyên. Ví dụ: nếu người dùng xếp hạng một video và đánh dấu video đó là mục yêu thích, thì các mục nhập cho các sự kiện đó sẽ có cùng một mã nhóm trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của người dùng. Trong giao diện người dùng, bạn có thể tránh tình trạng lặp lại bằng cách nhóm các sự kiện có cùng giá trị groupId.
contentDetails object
Đối tượng contentDetails chứa thông tin về nội dung liên kết với hoạt động. Ví dụ: nếu giá trị snippet.typevideoRated thì nội dung của đối tượng contentDetails sẽ xác định video đã xếp hạng.
contentDetails.upload object
Đối tượng upload chứa thông tin về video đã tải lên. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typeupload.
contentDetails.upload.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube sử dụng để xác định riêng từng video bạn tải lên.
contentDetails.like object
Đối tượng like chứa thông tin về một tài nguyên nhận được điểm xếp hạng tích cực (thích). Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typelike.
contentDetails.like.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên đã xếp hạng.
contentDetails.like.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.like.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng từng video, nếu tài nguyên được xếp hạng là một video. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.favorite object
Đối tượng favorite chứa thông tin về một video được đánh dấu là video yêu thích. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typefavorite.
contentDetails.favorite.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa các thông tin xác định tài nguyên được đánh dấu là yêu thích.
contentDetails.favorite.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.favorite.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng video yêu thích. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#video.

Lưu ý: Phương thức activities.list hiện không trả về tài nguyên cho các nhận xét mới.
contentDetails.comment object
Đối tượng comment chứa thông tin về một tài nguyên đã nhận được nhận xét. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typecomment.
contentDetails.comment.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên liên kết với nhận xét đó.
contentDetails.comment.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.comment.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt video có liên kết với một bình luận. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.comment.resourceId.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh liên kết với một bình luận. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#channel.
contentDetails.subscription object
Đối tượng subscription chứa thông tin về kênh mà người dùng đã đăng ký. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typesubscription.
contentDetails.subscription.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên mà người dùng đã đăng ký.
contentDetails.subscription.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.subscription.resourceId.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh mà người dùng đã đăng ký. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#channel.
contentDetails.playlistItem object
Đối tượng playlistItem chứa thông tin về một mục mới trong danh sách phát. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typeplaylistItem.
contentDetails.playlistItem.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên đã được thêm vào danh sách phát.
contentDetails.playlistItem.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.playlistItem.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt video được thêm vào danh sách phát. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.playlistItem.playlistId string
Giá trị mà YouTube sử dụng để xác định danh sách phát riêng biệt.
contentDetails.playlistItem.playlistItemId string
Giá trị mà YouTube sử dụng để xác định riêng từng mục trong danh sách phát.
contentDetails.recommendation object
Đối tượng recommendation chứa thông tin về một tài nguyên đề xuất. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typerecommendation.
contentDetails.recommendation.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên được đề xuất.
contentDetails.recommendation.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.recommendation.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt video đó, nếu tài nguyên đề xuất là một video. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.recommendation.resourceId.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh đó, nếu tài nguyên đề xuất là một kênh. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu resourceId.kindyoutube#channel.
contentDetails.recommendation.reason string
Lý do tài nguyên này được đề xuất cho người dùng.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • videoFavorited
 • videoLiked
 • videoWatched
contentDetails.recommendation.seedResourceId object
Đối tượng seedResourceId chứa thông tin về tài nguyên đưa ra nội dung đề xuất.
contentDetails.recommendation.seedResourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.recommendation.seedResourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng từng video, nếu video đề xuất đó là do một video cụ thể đưa ra. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu seedResourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.recommendation.seedResourceId.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh đó, nếu có đề xuất từ một kênh cụ thể. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu seedResourceId.kindyoutube#channel.
contentDetails.recommendation.seedResourceId.playlistId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng danh sách phát đó, nếu đề xuất là do một danh sách phát cụ thể đưa ra. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu seedResourceId.kindyoutube#playlist.
contentDetails.social object
Đối tượng social chứa thông tin chi tiết về một bài đăng trên mạng xã hội. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typesocial.
contentDetails.social.type string
Tên của mạng xã hội đó.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • facebook
 • googlePlus
 • twitter
 • unspecified
contentDetails.social.resourceId object
Đối tượng resourceId đóng gói thông tin xác định tài nguyên liên kết với bài đăng trên mạng xã hội.
contentDetails.social.resourceId.kind string
Loại tài nguyên API.
contentDetails.social.resourceId.videoId string
Mã nhận dạng mà YouTube sử dụng để xác định riêng biệt video xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội, nếu bài đăng đó đề cập đến một video. Thuộc tính này sẽ chỉ xuất hiện nếu giá trị của thuộc tính social.resourceId.kindyoutube#video.
contentDetails.social.resourceId.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội, nếu bài đăng đó đề cập đến một kênh. Thuộc tính này sẽ chỉ xuất hiện nếu giá trị của thuộc tính social.resourceId.kindyoutube#channel.
contentDetails.social.resourceId.playlistId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt danh sách phát xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội, nếu bài đăng đó đề cập đến một danh sách phát. Thuộc tính này sẽ chỉ xuất hiện nếu giá trị của thuộc tính social.resourceId.kindyoutube#playlist.
contentDetails.social.author string
Tác giả của bài đăng trên mạng xã hội.
contentDetails.social.referenceUrl string
URL của bài đăng trên mạng xã hội.
contentDetails.social.imageUrl string
Ảnh tác giả của bài đăng đó.
contentDetails.channelItem object
Đối tượng channelItem chứa thông tin chi tiết về một tài nguyên đã được thêm vào một kênh. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu snippet.typechannelItem.
contentDetails.channelItem.resourceId object
Đối tượng resourceId chứa thông tin xác định tài nguyên đã được thêm vào kênh.