I18nRegions

Tài nguyên i18nRegion xác định một khu vực địa lý nơi người dùng YouTube có thể chọn làm khu vực lưu trữ nội dung ưu tiên. Khu vực nội dung cũng có thể được gọi là ngôn ngữ nội dung. Đối với trang web YouTube, vùng nội dung có thể được chọn tự động dựa trên các thông tin phỏng đoán như miền YouTube hoặc vị trí IP của người dùng. Người dùng cũng có thể tự chọn khu vực nội dung mong muốn ở chân trang web YouTube.

Mỗi tài nguyên i18nRegion xác định một mã vùng và một tên. Bạn có thể dùng mã vùng làm giá trị của tham số regionCode khi gọi các phương thức API như search.list, videos.list, activities.listvideoCategories.list.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên i18nRegions:

list
Trả về danh sách các khu vực nội dung mà trang web YouTube hỗ trợ. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên i18nRegions:

{
  "kind": "youtube#i18nRegion",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "gl": string,
    "name": string
  }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#i18nRegion.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng khu vực i18n.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin chi tiết cơ bản về khu vực i18n, chẳng hạn như tên và mã vùng.
snippet.gl string
Mã quốc gia gồm hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO xác định khu vực.
snippet.name string
Tên khu vực.