PlaylistItems: update

Sửa đổi một mục trong danh sách phát. Ví dụ: Bạn có thể cập nhật vị trí của mục đó trong danh sách phát.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Phương thức này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt cũng như các thuộc tính mà phản hồi API sẽ đưa vào.

Lưu ý rằng phương thức này sẽ ghi đè các giá trị hiện có cho mọi thuộc tính có thể thay đổi có trong bất kỳ phần nào mà giá trị tham số chỉ định. Ví dụ: Một mục trong danh sách phát có thể chỉ định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để xác định phần thời gian của video sẽ phát khi người dùng xem video trong danh sách phát. Nếu yêu cầu của bạn đang cập nhật một mục trong danh sách phát đặt các giá trị này và giá trị tham số part của yêu cầu bao gồm cả phần contentDetails, thì thời gian bắt đầu và kết thúc của mục đó trong danh sách phát sẽ được cập nhật thành bất kỳ giá trị nào mà nội dung yêu cầu chỉ định. Nếu nội dung yêu cầu không chỉ định giá trị, thì thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hiện tại sẽ bị xoá và thay thế bằng chế độ cài đặt mặc định.

Danh sách sau đây chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • contentDetails
 • id
 • snippet
 • status
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Lưu ý: Thông số onBehalfOfContentOwner chỉ dành riêng cho đối tác nội dung trên YouTube và chỉ có thể dùng trong yêu cầu được cho phép đúng cách.

Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube. Chế độ này cho phép người dùng liên kết với chủ sở hữu nội dung xác thực một lần, sau đó có thể truy cập và quản lý mọi dữ liệu kênh và video của chủ sở hữu nội dung đó mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh riêng lẻ.

Khi có thông số này, giá trị của thông số này xác định chủ sở hữu nội dung và thông tin uỷ quyền của yêu cầu xác định người dùng YouTube được uỷ quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung đó. Tài khoản mà người dùng xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trong phần cài đặt YouTube Creator Studio.

Nội dung yêu cầu

Cung cấp một tài nguyênplaylistItem trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

 • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

  • id
  • snippet.playlistId
  • snippet.resourceId

 • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.position
  • contentDetails.note
  • contentDetails.startAt
  • contentDetails.endAt

  Nếu bạn đang gửi yêu cầu cập nhật và yêu cầu của bạn không chỉ định giá trị cho một tài sản đã có giá trị, thì giá trị hiện có của tài sản đó sẽ bị xoá.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyênplaylistItem trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Yêu cầu không được uỷ quyền thích hợp để cập nhật mục danh sách phát đã chỉ định.
invalidValue (400) invalidPlaylistItemPosition Yêu cầu cố gắng đặt vị trí của mục danh sách phát thành một giá trị không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ. Kiểm tra giá trị của thuộc tính position trong snippet của tài nguyên.
invalidValue (400) invalidResourceType type được chỉ định cho mã nhận dạng tài nguyên không được hỗ trợ cho thao tác này. Mã tài nguyên xác định mục được thêm vào danh sách phát – ví dụ: youtube#video.
invalidValue (400) invalidSnippet Yêu cầu không chỉ định thuộc tính snippet hợp lệ.
invalidValue (400) manualSortRequired Yêu cầu cố gắng đặt vị trí của mục trong danh sách phát nhưng danh sách phát không sử dụng chế độ sắp xếp thủ công. (Ví dụ: các mục trong danh sách phát có thể được sắp xếp theo ngày hoặc mức độ phổ biến.) Bạn có thể xử lý lỗi này bằng cách xoá phần tử snippet.position khỏi tài nguyên mà yêu cầu đang chèn. Nếu muốn mục trong danh sách phát có một vị trí cụ thể trong danh sách, trước tiên, bạn cần phải cập nhật chế độ Sắp xếp theo thứ tự của danh sách phát thành Thủ công trong phần cài đặt của danh sách phát. Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt này trong Trình quản lý video trên YouTube.
notFound (404) playlistItemNotFound Không tìm thấy mục danh sách phát được xác định bằng thuộc tính id của yêu cầu.
notFound (404) playlistNotFound Không thể tìm thấy danh sách phát được xác định bằng thông số playlistId của yêu cầu.
required (400) channelIdRequired Yêu cầu không chỉ định giá trị cho thuộc tính channelId bắt buộc.
required (400) playlistIdRequired Yêu cầu không chỉ định giá trị cho thuộc tính playlistId bắt buộc.
required (400) playlistItemIdRequired Tài nguyên mục danh sách phát được chỉ định trong yêu cầu phải sử dụng thuộc tính id để xác định mục danh sách phát đang được cập nhật.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API không hỗ trợ tính năng cập nhật các video trong danh sách phát được chỉ định. Ví dụ: Bạn không thể cập nhật một video trong danh sách phát video đã tải lên.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.