Google Workspace Reseller API

Thực hiện các chức năng phổ biến có sẵn trên bảng điều khiển Dịch vụ kênh ở quy mô lớn, chẳng hạn như đặt hàng và xem thông tin khách hàng

Dịch vụ: agent.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://reseller.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.customers

Phương thức
get GET /apps/reseller/v1/customers/{customerId}
Nhận tài khoản khách hàng.
insert POST /apps/reseller/v1/customers
Đặt hàng trong tài khoản của khách hàng mới.
patch PATCH /apps/reseller/v1/customers/{customerId}
Cập nhật chế độ cài đặt của tài khoản khách hàng.
update PUT /apps/reseller/v1/customers/{customerId}
Cập nhật chế độ cài đặt của tài khoản khách hàng.

Tài nguyên REST: v1.resellernotify

Phương thức
getwatchdetails GET /apps/reseller/v1/resellernotify/getwatchdetails
Trả về tất cả thông tin chi tiết của đồng hồ tương ứng với đại lý.
register POST /apps/reseller/v1/resellernotify/register
Đăng ký cho đại lý để nhận thông báo.
unregister POST /apps/reseller/v1/resellernotify/unregister
Huỷ đăng ký cho đại lý để nhận thông báo.

Tài nguyên REST: v1.subscriptions

Phương thức
activate POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/activate
Kích hoạt một gói thuê bao mà đại lý đã tạm ngưng trước đó.
changePlan POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/changePlan
Cập nhật một gói thuê bao.
changeRenewalSettings POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/changeRenewalSettings
Cập nhật chế độ cài đặt gia hạn giấy phép của người dùng.
changeSeats POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/changeSeats
Cập nhật chế độ cài đặt về giấy phép người dùng của một gói thuê bao.
delete DELETE /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}
Huỷ, tạm ngưng hoặc chuyển gói thuê bao sang kênh trực tiếp.
get GET /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}
Mua một gói thuê bao cụ thể.
insert POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions
Tạo hoặc chuyển một gói thuê bao.
list GET /apps/reseller/v1/subscriptions
Danh sách các gói thuê bao do đại lý quản lý.
startPaidService POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/startPaidService
Chuyển ngay gói thuê bao dùng thử miễn phí 30 ngày sang gói thuê bao dịch vụ có tính phí.
suspend POST /apps/reseller/v1/customers/{customerId}/subscriptions/{subscriptionId}/suspend
Tạm ngưng gói thuê bao đang hoạt động.