Projekty Google Cloud

Każdy projekt Apps Script używa Google Cloud do zarządzania autoryzacją, usługami zaawansowanymi i innymi informacjami. Z każdym projektem Apps Script jest powiązany projekt Google Cloud, aby można było konfigurować te ustawienia i nimi zarządzać. Twój projekt skryptu może używać projektu domyślnego tworzonego automatycznie przez Apps Script lub standardowego projektu utworzonego przez Ciebie. Ogólnie rzecz biorąc, projekty domyślne nadają się do tworzenia codziennych i prostych skryptów, ale w przypadku każdej aplikacji, która jest skomplikowana, ma wysoką jakość komercyjną lub masz zamiar opublikować aplikację, skorzystaj z projektu standardowego.

W każdej chwili możesz przełączyć się z projektu domyślnego na projekt standardowy, ale nie możesz przełączyć się z powrotem na projekt domyślny. Najlepiej na wczesnym etapie wybrać projekt Cloud, który jest używany przez skrypt. Późniejsze przełączenie może spowodować komplikacje, np. konieczność ponownej autoryzacji przez użytkowników.

Domyślne projekty Cloud

Gdy tworzysz projekt Apps Script, Apps Script tworzy domyślny projekt Cloud, który działa w tle.

 • W przypadku większości skryptów nie musisz nigdy widzieć ani zmieniać tego domyślnego projektu. Apps Script obsługuje niezbędne interakcje z Google Cloud. Jeśli na przykład w edytorze Apps Script aktywujesz usługę zaawansowaną, to gdy zapiszesz projekt skryptu, Apps Script aktywuje tę usługę w domyślnym projekcie Cloud.
 • W przypadku niektórych skryptów musisz użyć konsoli Google Cloud. W takich przypadkach skrypt musi używać standardowego projektu Cloud. Aby na przykład wyświetlić logi Google Cloud w konsoli Google Cloud, skrypt musi korzystać ze standardowego projektu.

Domyślnie projekty Cloud mają zasadę Identity and Access Management (IAM) z 1 wpisem – konto usługi Google, które jest właścicielem projektu domyślnego. Konto usługi Google to appsdev-apps-dev-script-auth@system.gserviceaccount.com.

Wyświetl lub zaktualizuj domyślne projekty Cloud

Większość użytkowników nie może bezpośrednio lokalizować, wyświetlać ani edytować projektów domyślnych w konsoli Google Cloud. Jeśli jesteś administratorem, przeczytaj artykuł Wyświetlanie domyślnych projektów Google Cloud.

Jeśli Twój projekt skryptu został utworzony przed 8 kwietnia 2019 r., możesz użyć projektu domyślnego, do którego masz dostęp w konsoli Google Cloud. Aby uzyskać dostęp do projektu domyślnego, przejdź do ustawień projektu skryptu i kliknij numer projektu.

Usuń domyślne projekty Cloud

Jeśli jesteś administratorem, możesz usuwać domyślne projekty Cloud, tak jak w przypadku standardowych projektów Cloud. Zobacz Usuwanie projektów Apps Script Cloud.

Jeśli nie jesteś administratorem, nie możesz usuwać projektów domyślnych. Apps Script usuwa jednak projekty domyślne w tych sytuacjach:

 • Jeśli usuniesz projekt skryptu lub przełączysz go na standardowy projekt, Apps Script usunie projekt domyślny dołączony do skryptu wraz ze wszystkimi ustawieniami i informacjami, które zawiera.
 • Jeśli skrypt nie będzie działać przez co najmniej 180 dni, Apps Script usunie powiązany z nim projekt domyślny. Jeśli skrypt zostanie uruchomiony po usunięciu domyślnego projektu Apps Script, tworzy taki projekt dla skryptu.

Standardowe projekty Cloud

Domyślne projekty Cloud to najlepsza opcja w przypadku większości projektów skryptów, chyba że musisz skonfigurować projekt ręcznie. W takiej sytuacji musisz przełączyć projekt skryptu na projekt standardowy.

W poniższych sekcjach znajdziesz informacje o tym, kiedy Apps Script wymaga standardowego projektu, a także jakie są jego właściwości oraz typowe zadania, które są w nim wykonywane. Poniższe zadania możesz wykonać tylko w projektach standardowych.

Gdy Apps Script wymaga standardowych projektów Cloud

Musisz używać projektu standardowego w tych sytuacjach:

Właściwości standardowego projektu Cloud

Projekty standardowe mają te właściwości:

 • Dostęp do wszystkich ustawień Google Cloud w projekcie masz bezpośrednio w konsoli Google Cloud. Dzięki temu możesz aktywować interfejsy API, dostosować dane uwierzytelniające i skonfigurować inne szczegóły.
 • Gdy usuniesz projekt skryptu lub przełączysz go na inny projekt standardowy, pierwotny projekt standardowy pozostanie i będzie można go użyć ponownie.
 • Po aktywowaniu usługi zaawansowanej w projekcie skryptu musisz ręcznie aktywować odpowiedni interfejs API w projekcie standardowym.
 • Wiele projektów skryptów i inne aplikacje mogą współużytkować ten sam projekt standardowy. Jeśli chcesz opublikować projekt skryptu w Google Workspace Marketplace jako dodatek, musi on mieć własny projekt standardowy. Opublikowane aplikacje nie mogą udostępniać projektów Google Cloud innym aplikacjom.
 • Jeśli chcesz uruchamiać funkcje w projekcie skryptu z innej aplikacji za pomocą metody scripts.run interfejsu Apps Script API, projekt skryptu i aplikacja wywołująca muszą mieć ten sam projekt standardowy.
 • Gdy Apps Script prosi użytkownika o autoryzację skryptu korzystającego ze standardowego projektu, do identyfikacji skryptu zostanie użyta nazwa projektu Cloud (a nie nazwa projektu skryptu). Dlatego musisz ustawić odpowiednią nazwę projektu Cloud.

Dostęp do standardowego projektu Cloud

Aby uzyskać dostęp do standardowego projektu powiązanego z Twoim projektem skryptu:

 1. Otwórz projekt Apps Script.
 2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 3. W sekcji Projekt Google Cloud Platform (GCP) kliknij numer projektu.

Projekt standardowy możesz też znaleźć bezpośrednio na stronie Zarządzanie zasobami w konsoli Google Cloud.

Aktywowanie interfejsu API w standardowym projekcie Cloud

Często aplikacja Apps Script wymaga dostępu do innego interfejsu API Google. Aby to zrobić, musisz aktywować ten interfejs API w odpowiednim projekcie Cloud. Aktywuj interfejs API, wykonując te czynności:

 1. Otwórz projekt Cloud.
 2. Kliknij Menu > Interfejsy API i usługi.
 3. Kliknij Włącz interfejsy API i usługi.
 4. W polu wyszukiwania wpisz interfejs API, który chcesz aktywować, i naciśnij Enter.
 5. Kliknij interfejs API w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij Włącz, aby aktywować interfejs API dla tego projektu Cloud.

Może pojawić się prośba o zaakceptowanie Warunków korzystania z usługi interfejsów API Google lub Google Cloud. Przed zaakceptowaniem Warunków korzystania z usługi dokładnie się z nimi zapoznaj.

W zależności od aplikacji konieczne może być też skonfigurowanie interfejsu API przez wybranie go w panelu Interfejsy API i usługi.

Określ identyfikator i numer standardowego projektu Cloud

Wszystkie projekty Cloud mają nazwę, identyfikator i numer projektu. Czasami te identyfikatory są potrzebne do konfigurowania usług lub wykonywania innych zadań.

Aby określić identyfikator i numer projektu standardowego, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt Cloud.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej > Ustawienia projektu.
 3. W wyświetlonym panelu Ustawienia sprawdź nazwę projektu, identyfikator projektu i numer projektu. Numer projektu składa się tylko z cyfr, a Identyfikator projektu to znaki alfanumeryczne. Możesz edytować nazwę projektu, która jest wyświetlana użytkownikom w trakcie próśb o autoryzację.

Wyświetlanie logów i raportów o błędach Google Cloud w konsoli Google Cloud

Jeśli w projekcie skryptu korzystasz z logowania w Google Cloud lub raportowania błędów, możesz wyświetlić te logi i raporty w konsoli Google Cloud, wykonując te czynności:

 1. Otwórz projekt Cloud.
 2. Kliknij Menu .
 3. Przewiń w dół do sekcji Operacje i kliknij Logowanie > Eksplorator logów.
 4. Aby wyświetlić raporty o błędach, przewiń w dół do sekcji Operacje i kliknij Raportowanie błędów. Jeśli pojawi się prośba o skonfigurowanie raportowania błędów, oznacza to, że w Twoim projekcie skryptu nie zostały jeszcze zarejestrowane żadne wyjątki.

Gdy używasz usług, które wymagają protokołu OAuth, Google prosi użytkowników o autoryzację tych usług. Ustawienia ekranu zgody OAuth umożliwiają skonfigurowanie niektórych informacji wyświetlanych użytkownikom przez Google, np. nazwy aplikacji i adresu URL warunków korzystania z usługi.

Domyślne projekty Cloud tworzą ekran zgody automatycznie na podstawie szczegółów projektu Apps Script. Nie możesz zmienić tych ustawień. Te informacje można dostosować w standardowych projektach Cloud. Aby skonfigurować ekran zgody w skrypcie, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt Cloud.
 2. Kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.
 3. Kliknij Skonfiguruj ekran zgody.
 4. Wypełnij wszystkie sekcje procedury ekranu zgody.
 5. Aby rejestrować zmiany na każdym etapie przepływu pracy, kliknij Zapisz i kontynuuj.

Tworzenie danych logowania OAuth

Apps Script zwykle konfiguruje protokół OAuth dla usług, z których korzysta skrypt. W przypadku niektórych aplikacji trzeba utworzyć dodatkowe dane logowania OAuth (identyfikatory i tajne klucze klienta). Możesz to zrobić tylko w projektach standardowych.

Aby utworzyć identyfikator klienta i tajny klucz klienta dla projektu skryptu, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt Cloud.
 2. Kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.
 3. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 4. W sekcji Typ zgłoszenia wybierz typ zgłoszenia i w razie potrzeby wypełnij wyświetlony formularz. Gdy skończysz, kliknij Utwórz.
 5. W wyświetlonym oknie kliknij Pobierz plik JSON. Możesz użyć tego pliku do skonfigurowania OAuth.

Dodawanie kolejnych właścicieli do standardowego projektu Cloud

Do projektu standardowego możesz dodać kolejnych właścicieli lub inne role. Jeśli współpracujesz nad projektem, członkowie Twojego zespołu zawsze będą mieli dostęp do ustawień Google Cloud projektu skryptu.

Aby dodać do projektu standardowego dodatkowych właścicieli lub inne role, wykonaj te czynności. Aby wprowadzić te zmiany, musisz mieć w projekcie uprawnienia do edycji:

 1. Określ, kim powinni być Twoi współpracownicy. Zalecamy utworzenie istniejącej Grupy dyskusyjnej Google lub użycie już istniejącej. Możesz też określić domeny na liście współpracowników, aby uwzględnić wszystkich użytkowników z tej domeny.
 2. Otwórz projekt Cloud skryptu.
 3. Kliknij Menu > Administracja > Uprawnienia.
 4. U góry kliknij Dodaj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać do projektu Cloud co najmniej 1 nowego użytkownika i jego role. Jako nowych członków możesz dodawać pojedyncze adresy e-mail, Grupy dyskusyjne Google lub domeny.
 6. Kliknij Zapisz.

Grupowanie wielu skryptów w jednym projekcie Cloud

Ten sam standardowy projekt Cloud może być współużytkowany przez wiele projektów Apps Script. Aby to zrobić, utwórz projekt standardowy, a następnie przełącz się na niego w każdym projekcie skryptu. Nie można tego zrobić w projektach domyślnych.

Użyj innego standardowego projektu Cloud

Możesz zmienić projekt skryptu tak, aby używał innego standardowego projektu Cloud. Jeśli Twój skrypt wymaga ręcznej konfiguracji projektu Cloud, musisz przełączyć się z projektu domyślnego na projekt standardowy. Więcej informacji o tym, kiedy musisz użyć projektu standardowego, znajdziesz w artykule o standardowych projektach Cloud.

Skutki przejścia na inny standardowy projekt Cloud

Przełączenie skryptu z projektu domyślnego lub innego na inny projekt standardowy ma te skutki:

 • Jeśli w przypadku skryptu zostały aktywowane usługi zaawansowane, musisz włączyć odpowiednie interfejsy API w nowym projekcie Cloud. Utracisz wszystkie dane powiązane z usługami zaawansowanymi w poprzednim projekcie Cloud. Aby dowiedzieć się, jak włączyć interfejsy API w projekcie Cloud, przeczytaj artykuł Włączanie interfejsów Google Workspace API.
 • Jeśli Twój skrypt korzysta z wbudowanej usługi Dysk Google, musisz włączyć interfejs Drive API w standardowych projektach Cloud.

  W standardowym projekcie Cloud włącz interfejs Drive API:

  Włączenie interfejsu Drive API

 • Wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej autoryzowali skrypt, muszą dokonać ponownej autoryzacji. W większości przypadków wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej autoryzowali aplikacje powiązane z nowym projektem, muszą też ponownie autoryzować aplikacje.
 • Jeśli Twój skrypt jest powiązany z listą aplikacji w Google Workspace Marketplace, informacje o aplikacji, użytkownicy i opinie nie są przenoszone do nowego projektu. Musisz utworzyć stronę aplikacji w nowym projekcie, a użytkownicy będą musieli ponownie ją zainstalować. Informacje o tworzeniu nowych informacji o aplikacji znajdziesz w artykule Publikowanie aplikacji.
 • Nie będzie można przywrócić skryptu z powrotem do projektu domyślnego. Gdy ustawisz w skrypcie projekt standardowy, Apps Script usuwa projekty domyślne.

Przełącz się na inny standardowy projekt Cloud

Aby przełączyć istniejący projekt Cloud skryptu na inny projekt Cloud, wykonaj te czynności:

 1. Jeśli nie masz odpowiedniego projektu Cloud, utwórz go, postępując zgodnie z instrukcjami tworzenia projektu. Ustaw łatwą do zapamiętania nazwę projektu, aby móc ją znaleźć na stronie Zarządzanie zasobami w konsoli Google Cloud. Apps Script używa tej nazwy, gdy prosisz użytkowników o autoryzację skryptu.
 2. Jeśli chcesz użyć istniejącego projektu, otwórz stronę Zarządzanie zasobami w konsoli Google Cloud i znajdź istniejący projekt, którego chcesz użyć. Musisz mieć w projekcie przypisane role Przeglądarka projektów i Edytujący konfigurację OAuth lub z odpowiednimi uprawnieniami. Nie możesz użyć projektu, który został utworzony automatycznie przez Apps Script.
 3. Określ numer projektu swojego projektu Cloud.
 4. Otwórz skrypt, którego projekt Cloud chcesz zastąpić.
 5. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 6. W sekcji Projekt Google Cloud Platform (GCP) kliknij Zmień projekt.
 7. Wpisz nowy numer projektu i kliknij Set project (Ustaw projekt).

Projekty w chmurze i dyski współdzielone

Dyski współdzielone (wcześniej Dyski zespołu) to miejsca, w których grupy użytkowników Dysku mogą współpracować nad projektami Apps Script i dokumentami na Dysku. Dyski współdzielone są przydatne podczas wspólnego tworzenia skryptów, dodatków i aplikacji internetowych, ale nakładają pewne ograniczenia na to, co możesz robić w przypadku starszych domyślnych projektów Cloud.

Na liście ograniczeń opisano sposób współdziałania projektów Cloud z dyskami współdzielonymi:

 • Jeśli Twój projekt skryptu korzysta ze standardowego projektu, nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń, gdy projekt skryptu znajduje się na dysku współdzielonym.
 • Jeśli Twój projekt skryptu korzysta z domyślnego projektu utworzonego 8 kwietnia 2019 r. lub później, nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń, gdy projekt skryptu znajduje się na dysku współdzielonym.
 • Jeśli Twój projekt skryptu korzysta z domyślnego projektu utworzonego przed 8 kwietnia 2019 r., podczas przechowywania tego projektu na dysku współdzielonym obowiązują te ograniczenia:
  1. Do domyślnego projektu nie można uzyskać dostępu przy użyciu interfejsu Apps Script ani konsoli Google Cloud. To ograniczenie uniemożliwia wykonywanie działań wymagających bezpośredniego dostępu do projektu.
  2. Nie możesz aktywować usług zaawansowanych. Aby aktywować usługi zaawansowane, przełącz się na projekt standardowy.
  3. Gdy przeniesiesz istniejący projekt Apps Script na dysk współdzielony, Google ograniczy dostęp do domyślnego projektu Cloud. Nadal będziesz mieć dostęp do projektu domyślnego, o ile miał się on przed przeniesieniem. Jeśli na przykład utworzysz skrypt w folderze Mój dysk, a następnie przeniesiesz go na dysk współdzielony, nadal będziesz mieć dostęp do projektu Cloud skryptu. Twoi współpracownicy na dysku współdzielonym mogą nie być w stanie tego zrobić.
  4. Skrypt zachowuje nazwę projektu Cloud przed jego przeniesieniem na dysk współdzielony. Nawet jeśli zmienisz nazwę projektu na dysku współdzielonym, użytkownicy, którzy autoryzują skrypt, będą nadal widzieć w oknach autoryzacji starą nazwę.

Aby uniknąć powyższych ograniczeń w przypadku starszych skryptów, przełącz się na projekt standardowy.

Pobieranie listy projektów Apps Script Cloud

Jeśli masz uprawnienie resourcemanager.projects.list do folderu projektu Apps Script Twojej organizacji, możesz wyświetlać wszystkie standardowe i domyślne projekty Apps Script Cloud w tym folderze.

 1. Otwórz stronę Zarządzanie zasobami w konsoli Google Cloud.
 2. Skopiuj identyfikator znajdujący się obok folderu Apps Script.
 3. Kliknij Filtruj > Identyfikator nadrzędny i wklej identyfikator folderu Apps Script.

Usuń projekty Apps Script Cloud

Aby usunąć projekt Apps Script Cloud, wykonaj czynności opisane w sekcji Uzyskiwanie listy projektów Apps Script Cloud, wybierz projekt do usunięcia i kliknij Usuń.

Aby usunąć projekt Apps Script za pomocą gcloud, użyj poniższych poleceń.

gcloud projects list --filter='parent.id=APPS_SCRIPT_FOLDER_ID'
gcloud projects delete PROJECT_ID

Więcej informacji o usuwaniu projektów Cloud znajdziesz w artykule Wyłączanie (usuwanie) projektów.