Chia sẻ lịch

Có hai cách để chia sẻ dữ liệu lịch và sự kiện với người khác.

Trước tiên, bạn có thể chia sẻ toàn bộ lịch với cấp độ truy cập được chỉ định. Ví dụ: bạn có thể tạo lịch cho nhóm rồi làm những việc như:

  • Cấp cho tất cả thành viên trong nhóm của bạn quyền thêm và sửa đổi sự kiện trong lịch
  • Cấp cho sếp của bạn quyền xem các sự kiện trên lịch của bạn
  • Cấp cho khách hàng quyền chỉ xem khi bạn rảnh hoặc bận, chứ không cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về các sự kiện

Bạn cũng có thể điều chỉnh quyền truy cập vào từng sự kiện trên lịch dùng chung.

Ngoài ra, bạn có thể mời người khác tham gia từng sự kiện trên lịch của mình. Khi bạn mời người khác tham gia sự kiện, một bản sao của sự kiện đó sẽ được đưa vào lịch của họ. Sau đó, khách mời có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời và trong một chừng mực nào đó cũng sửa đổi bản sao sự kiện của họ – ví dụ: thay đổi màu sắc trong lịch của họ và thêm lời nhắc. Tìm hiểu thêm về cách mời người dùng tham gia sự kiện.

Chia sẻ lịch

Chủ sở hữu lịch có thể chia sẻ lịch bằng cách cấp quyền truy cập cho người dùng khác. Các chế độ cài đặt chia sẻ của một lịch cụ thể được thể hiện bằng Thu thập ACL (danh sách kiểm soát quyền truy cập) của lịch đó. Mỗi tài nguyên trong bộ sưu tập ACL sẽ cấp cho một bên được cấp đã chỉ định một vai trò truy cập nhất định, là một trong những vai trò được liệt kê trong bảng sau:

Role Đặc quyền truy cập được cấp theo vai trò
none Không cấp quyền truy cập.
freeBusyReader Cho phép người nhận tài trợ xem lịch rảnh hay bận tại một thời điểm nhất định nhưng không cho phép truy cập vào thông tin chi tiết của sự kiện. Bạn có thể truy xuất thông tin rảnh/bận bằng cách sử dụng toán tử freeBusy.query.
reader Cho phép người nhận tài trợ đọc các sự kiện trên lịch.
writer Cho phép người nhận tài trợ đọc và ghi sự kiện trên lịch.
owner Cung cấp quyền sở hữu lịch. Vai trò này có tất cả các quyền của vai trò người viết với khả năng bổ sung để xem và thao tác các ACL.

Người được tài trợ có thể là:

  • một người dùng cá nhân khác
  • một nhóm người dùng
  • một miền
  • công khai (cấp quyền truy cập cho mọi người).

Theo mặc định, mỗi người dùng đều có quyền truy cập của chủ sở hữu vào lịch chính của họ và bạn không thể từ bỏ quyền truy cập này. Có thể thêm tối đa 6.000 ACL cho mỗi lịch.

Đối với người dùng Google Workspace , cũng có các chế độ cài đặt miền có thể hạn chế quyền truy cập tối đa được phép. Ví dụ: giả sử miền của bạn có cài đặt chỉ cho phép chia sẻ lịch rảnh-bận. Trong trường hợp này, ngay cả khi bạn cấp quyền truy cập công khai cho trình ghi, người dùng bên ngoài miền sẽ chỉ thấy thông tin chi tiết về tình trạng rảnh/bận.

Chế độ hiển thị sự kiện

Sau khi lịch được chia sẻ, bạn có thể điều chỉnh quyền truy cập vào từng sự kiện trên lịch bằng cách thay đổi thuộc tính chế độ hiển thị của sự kiện. Thuộc tính này không có ý nghĩa đối với các lịch không được chia sẻ. Bảng sau đây liệt kê các giá trị có thể có của thuộc tính chế độ hiển thị:

Chế độ hiển thị Ý nghĩa
default Chế độ hiển thị của sự kiện được xác định bởi các ACL của lịch.
public Tất cả những người có ít nhất freeBusyReader quyền truy cập vào lịch đều có thể xem thông tin về sự kiện này.
private Chỉ người dùng có ít nhất writer quyền truy cập vào lịch mới nhìn thấy thông tin chi tiết về sự kiện này.