Tổng quan về API Lịch Google

API Lịch Google là một API RESTful có thể được truy cập thông qua các lệnh gọi HTTP tường minh hoặc sử dụng Thư viện ứng dụng của Google. API này hiển thị hầu hết các tính năng có trong giao diện web của Lịch Google.

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong API Lịch Google:

Sự kiện
Một sự kiện trên lịch chứa thông tin như tiêu đề, thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như người tham dự. Sự kiện có thể là sự kiện đơn lẻ hoặc sự kiện định kỳ. Một sự kiện được biểu thị bằng một tài nguyên Sự kiện.
Lịch
Bộ sưu tập các sự kiện. Mỗi lịch đều có siêu dữ liệu liên kết, chẳng hạn như nội dung mô tả lịch hoặc múi giờ mặc định của lịch. Siêu dữ liệu của một lịch được biểu thị bằng một tài nguyên Lịch.
Danh sách lịch
Danh sách tất cả lịch trên danh sách lịch của người dùng trong giao diện người dùng Lịch. Siêu dữ liệu của một lịch xuất hiện trên danh sách lịch được biểu thị bằng tài nguyên CalendarListEntry. Siêu dữ liệu này bao gồm các thuộc tính lịch dành riêng cho người dùng, chẳng hạn như màu sắc hoặc thông báo về các sự kiện mới.
Chế độ cài đặt
Lựa chọn ưu tiên của người dùng trong giao diện người dùng của Lịch, chẳng hạn như múi giờ của người dùng. Một tuỳ chọn người dùng duy nhất được biểu thị bằng Tài nguyên cài đặt.
ACL
Quy tắc kiểm soát quyền truy cập cấp cho người dùng (hoặc một nhóm người dùng) cấp truy cập cụ thể vào lịch. Mỗi quy tắc kiểm soát quyền truy cập được biểu thị bằng một tài nguyên ACL.
Bạn muốn xem cách API Lịch Google hoạt động?
Kênh Nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.