Tổng quan về API Lịch Google

API Lịch Google là một API RESTful có thể truy cập được thông qua các lệnh gọi HTTP rõ ràng hoặc thông qua Thư viện ứng dụng của Google. API này cho thấy hầu hết các tính năng có sẵn trong giao diện web của Lịch Google.

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong API Lịch Google:

Sự kiện
Một sự kiện trên lịch có chứa thông tin như tiêu đề, thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như người tham dự. Sự kiện có thể là một sự kiện hoặc các sự kiện định kỳ. Một sự kiện được biểu thị bằng một Tài nguyên sự kiện.
Lịch
Một bộ sưu tập các sự kiện. Mỗi lịch đều có siêu dữ liệu liên kết, chẳng hạn như mô tả lịch hoặc múi giờ mặc định của lịch. Siêu dữ liệu của một lịch đơn được biểu thị bằng một Tài nguyên lịch.
Danh sách lịch
Danh sách tất cả các lịch trên danh sách lịch của người dùng trong giao diện người dùng Lịch. Siêu dữ liệu của một lịch xuất hiện trên danh sách lịch được biểu thị bằng một tài nguyên CalendarListEntry. Siêu dữ liệu này có các thuộc tính dành riêng cho người dùng trên lịch, chẳng hạn như màu hoặc thông báo cho các sự kiện mới.
Chế độ cài đặt
Tùy chọn của người dùng từ giao diện người dùng Lịch, chẳng hạn như múi giờ của người dùng. Một tuỳ chọn ưu tiên của người dùng được biểu thị bằng một Tài nguyên cài đặt.
ACL
Quy tắc kiểm soát quyền truy cập cấp cho một người dùng (hoặc một nhóm người dùng) cấp truy cập đã chỉ định vào lịch. Một quy tắc kiểm soát quyền truy cập được biểu thị bằng một tài nguyên ACL.

Các bước tiếp theo