Acl: patch

Cập nhật một quy tắc kiểm soát quyền truy cập. Phương thức này hỗ trợ ngữ nghĩa bản vá. Hãy lưu ý rằng mỗi yêu cầu bản vá sử dụng 3 đơn vị hạn mức; hãy ưu tiên sử dụng get sau update. Các giá trị của trường mà bạn chỉ định sẽ thay thế các giá trị hiện có. Các trường mà bạn không chỉ định trong yêu cầu sẽ không thay đổi. Các trường mảng, nếu được chỉ định, sẽ ghi đè các mảng hiện có; thao tác này sẽ loại bỏ mọi phần tử mảng trước đó. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
calendarId string Giá trị nhận dạng lịch. Để truy xuất mã lịch, hãy gọi phương thức calendarList.list. Nếu bạn muốn truy cập vào lịch chính của người dùng đang đăng nhập, hãy sử dụng từ khoá "primary".
ruleId string Mã nhận dạng quy tắc ACL.
Tham số truy vấn không bắt buộc
sendNotifications boolean Liệu có gửi thông báo về thay đổi đối với cách chia sẻ lịch hay không. Xin lưu ý rằng không có thông báo nào về việc xoá quyền truy cập. Không bắt buộc. Giá trị mặc định là True.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp các phần liên quan của tài nguyên Acl, theo các quy tắc về ngữ nghĩa của bản vá.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Acl trong nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.