Acl: watch

Chú ý đến những thay đổi đối với tài nguyên Danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL).

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/watch

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
calendarId string Giá trị nhận dạng lịch. Để truy xuất mã lịch, hãy gọi phương thức calendarList.list. Nếu bạn muốn truy cập vào lịch chính của người dùng đang đăng nhập, hãy sử dụng từ khoá "primary".

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, cung cấp dữ liệu có cấu trúc sau:

{
 "id": string,
 "token": string,
 "type": string,
 "address": string,
 "params": {
  "ttl": string
 }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
id string Mã nhận dạng duy nhất (UUID) hoặc chuỗi duy nhất tương tự xác định kênh này.
token string Một chuỗi tuỳ ý được gửi đến địa chỉ đích cùng với mỗi thông báo được gửi qua kênh này. Không bắt buộc.
type string Loại cơ chế phân phối được sử dụng cho kênh này. Các giá trị hợp lệ là "web_hook" (hoặc "webhook"). Cả hai giá trị đều đề cập đến một kênh có yêu cầu Http được dùng để gửi thông báo.
address string Địa chỉ gửi thông báo cho kênh này.
params object Các tham số bổ sung kiểm soát hành vi của kênh phân phối. Không bắt buộc.
params.ttl string Thời gian tồn tại tính bằng giây cho kênh thông báo. Giá trị mặc định là 604800 giây.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "api#channel",
 "id": string,
 "resourceId": string,
 "resourceUri": string,
 "token": string,
 "expiration": long
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
kind string Nhận dạng đây là kênh thông báo dùng để xem các thay đổi đối với tài nguyên, chính là "api#channel".
id string Mã nhận dạng duy nhất (UUID) hoặc chuỗi duy nhất tương tự xác định kênh này.
resourceId string Mã không rõ ràng xác định tài nguyên đang được xem trên kênh này. Ổn định trên nhiều phiên bản API.
resourceUri string Giá trị nhận dạng theo phiên bản cụ thể của tài nguyên được theo dõi.
token string Một chuỗi tuỳ ý được gửi đến địa chỉ đích cùng với mỗi thông báo được gửi qua kênh này. Không bắt buộc.
expiration long Ngày và giờ hết hạn kênh thông báo, được biểu thị bằng dấu thời gian Unix, tính bằng mili giây. Không bắt buộc.