REST Resource: children

Tài nguyên: ChildReference

Tham chiếu đến con của một thư mục.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như children.get) yêu cầu childId. Sử dụng phương thức children.list để truy xuất mã nhận dạng của thành phần con.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "id": string,
  "selfLink": string,
  "kind": string,
  "childLink": string
}
Các trường
id

string

Mã nhận dạng của trẻ.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị này luôn là drive#childReference.

Phương thức

delete

Xoá trẻ khỏi một thư mục.

get

Lấy một tham chiếu con cụ thể.

insert

Chèn tệp vào một thư mục.

list

Liệt kê các phần tử con của một thư mục.