REST Resource: parents

Tài nguyên: ParentReference

Tham chiếu đến gốc của một tệp.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như parents.get) yêu cầu parentId. Sử dụng phương thức parents.list để truy xuất mã nhận dạng cho thành phần mẹ.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "selfLink": string,
  "id": string,
  "isRoot": boolean,
  "kind": string,
  "parentLink": string
}
Các trường
id

string

Mã nhận dạng của cha mẹ.

isRoot

boolean

Chỉ có đầu ra. Thư mục mẹ có phải là thư mục gốc hay không.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị này luôn là drive#parentReference.

Phương thức

delete

Xoá thư mục mẹ khỏi tệp.

get

Lấy một tham chiếu chính cụ thể.

insert

Thêm thư mục mẹ cho tệp.

list

Liệt kê phần tử gốc của một tệp.