User

Thông tin về người dùng Drive.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "displayName": string,
  "kind": string,
  "me": boolean,
  "permissionId": string,
  "emailAddress": string,
  "photoLink": string
}
Các trường
displayName

string

Chỉ đầu ra. Tên hiển thị văn bản thuần túy cho người dùng này.

kind

string

Chỉ đầu ra. Xác định đây là loại tài nguyên nào. Giá trị: chuỗi cố định "drive#user".

me

boolean

Chỉ đầu ra. Người dùng này có phải là người dùng yêu cầu không.

permissionId

string

Chỉ đầu ra. Mã nhận dạng của người dùng này xuất hiện trong tài nguyên về Quyền.

emailAddress

string

Chỉ đầu ra. Địa chỉ email của người dùng. Điều này có thể không hiển thị trong một số ngữ cảnh nhất định nếu người dùng không hiển thị địa chỉ email của họ cho người yêu cầu.