Method: changes.getStartPageToken

Lấy mã trang bắt đầu để liệt kê các thay đổi trong tương lai.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/changes/startPageToken

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Thông số
driveId

string

Mã của bộ nhớ dùng chung sẽ được trả về mã trang bắt đầu dùng để liệt kê các thay đổi trong tương lai trên bộ nhớ dùng chung đó.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Bộ nhớ của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng supportsAllDrives.

teamDriveId
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng driveId.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "startPageToken": string,
  "kind": string
}
Trường
startPageToken

string

Mã thông báo của trang bắt đầu để liệt kê các thay đổi trong tương lai. Mã thông báo của trang không hết hạn.

kind

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "drive#startPageToken".

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.