Method: changes.watch

Đăng ký nhận các thay đổi đối với người dùng.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/changes/watch

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Thông số
driveId

string

Bộ nhớ dùng chung sẽ được trả về các thay đổi. Nếu được chỉ định, mã thay đổi sẽ phản ánh bộ nhớ dùng chung. Hãy sử dụng mã bộ nhớ kết hợp và mã thay đổi làm giá trị nhận dạng.

includeCorpusRemovals

boolean

Liệu các thay đổi có cần bao gồm tài nguyên tệp hay không nếu người dùng vẫn có thể truy cập vào tệp tại thời điểm yêu cầu, ngay cả khi một tệp đã bị xoá khỏi danh sách các thay đổi và sẽ không có mục nhập thay đổi nào khác cho tệp này.

includeItemsFromAllDrives

boolean

Liệu cả hai mục trên Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung có được đưa vào kết quả hay không.

includeRemoved

boolean

Liệu có nên bao gồm những thay đổi cho biết rằng các mục đã bị xoá khỏi danh sách thay đổi hay không (ví dụ: do xoá hoặc mất quyền truy cập).

includeTeamDriveItems
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng includeItemsFromAllDrives.

pageSize

integer

Số lượng thay đổi tối đa sẽ trả về trên mỗi trang.

pageToken

string

Mã thông báo để tiếp tục yêu cầu danh sách trước đó trên trang tiếp theo. Bạn phải đặt thuộc tính này thành giá trị của "nextPageToken" trong phản hồi trước đó hoặc cho phản hồi từ phương thức getStartPageToken.

restrictToMyDrive

boolean

Liệu có giới hạn kết quả với những thay đổi bên trong hệ phân cấp Drive của tôi hay không. Thao tác này sẽ bỏ qua các thay đổi đối với các tệp, chẳng hạn như các tệp trong thư mục Dữ liệu ứng dụng hoặc các tệp được chia sẻ mà chưa được thêm vào Drive của tôi.

spaces

string

Danh sách dấu cách được phân tách bằng dấu phẩy để truy vấn trong tập sao lục. Các giá trị được hỗ trợ là "drive" và "appDataFolder".

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Bộ nhớ của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng supportsAllDrives.

teamDriveId
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng driveId.

includePermissionsForView

string

Chỉ định các quyền bổ sung của chế độ xem cần đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ "Phát hành".

includeLabels

string

Danh sách mã nhận dạng nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của câu trả lời.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Channel.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Channel.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.