Method: drives.delete

Xoá vĩnh viễn một bộ nhớ dùng chung mà người dùng là organizer. Bộ nhớ dùng chung không được chứa bất kỳ mục nào chưa được đưa vào thùng rác.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
driveId

string

Mã của bộ nhớ dùng chung.

Tham số truy vấn

Các tham số
useDomainAdminAccess

boolean

Gửi yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền; nếu bạn đặt thành true (đúng) thì người yêu cầu sẽ được cấp quyền truy cập nếu họ là quản trị viên của miền chứa bộ nhớ dùng chung.

allowItemDeletion

boolean

Có cần xoá các mục trong bộ nhớ dùng chung hay không. Tuỳ chọn này chỉ được hỗ trợ khi bạn cũng đặt useDomainAdminAccess thành true.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.