Method: files.copy

Tạo bản sao của tệp và áp dụng mọi bản cập nhật được yêu cầu bằng ngữ nghĩa của bản vá.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/copy

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

Tham số truy vấn

Các tham số
enforceSingleParent

boolean

Không dùng nữa. Chúng tôi không còn hỗ trợ tính năng sao chép các tệp vào nhiều thư mục nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng phím tắt.

ignoreDefaultVisibility

boolean

Liệu có bỏ qua cài đặt chế độ hiển thị mặc định của miền cho tệp đã tạo hay không. Quản trị viên miền có thể chọn hiển thị tất cả các tệp đã tải lên cho miền theo mặc định; thông số này bỏ qua hoạt động đó đối với yêu cầu. Các quyền vẫn được kế thừa từ các thư mục mẹ.

keepRevisionForever

boolean

Liệu có đặt trường "keepForever" trong bản sửa đổi tiêu đề mới hay không. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive. Bạn chỉ có thể lưu giữ vĩnh viễn 200 bản sửa đổi cho tệp. Nếu đã đạt đến giới hạn, hãy thử xoá các bản sửa đổi đã ghim.

ocrLanguage

string

Gợi ý ngôn ngữ để xử lý OCR trong quá trình nhập ảnh (mã ISO 639-1).

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

includePermissionsForView

string

Chỉ định quyền của khung hiển thị bổ sung để đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ giá trị "đã xuất bản".

includeLabels

string

Danh sách mã nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của phản hồi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của File.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của File.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.