Method: files.emptyTrash

Xoá vĩnh viễn tất cả các tệp trong thùng rác của người dùng.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/trash

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Ngừng sử dụng: Nếu một mục không nằm trong bộ nhớ dùng chung và mục gốc cuối cùng bị xoá nhưng bản thân mục đó không có trong bộ nhớ dùng chung, thì mục đó sẽ được đặt vào thư mục gốc của chủ sở hữu.

driveId

string

Nếu bạn đặt chính sách này, hãy dọn sạch thùng rác của bộ nhớ dùng chung được cung cấp.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.