Method: permissions.create

Tạo quyền đối với một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Cảnh báo: Chúng tôi không hỗ trợ các thao tác quyền đồng thời trên cùng một tệp; chỉ áp dụng lần cập nhật gần đây nhất.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Tham số truy vấn

Các tham số
emailMessage

string

Thông báo tuỳ chỉnh ở dạng văn bản thuần tuý để thêm vào email thông báo.

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Xem moveToNewOwnersRoot để biết chi tiết.

moveToNewOwnersRoot

boolean

Tham số này sẽ chỉ có hiệu lực nếu mục không nằm trong bộ nhớ dùng chung và yêu cầu đang cố gắng chuyển quyền sở hữu của mục. Nếu bạn đặt thành true, mục này sẽ được chuyển đến thư mục gốc Drive của tôi của chủ sở hữu mới và tất cả cha mẹ trước đó sẽ bị xoá. Nếu bạn đặt thành false, thì phần tử mẹ sẽ không thay đổi.

sendNotificationEmail

boolean

Liệu có gửi email thông báo khi chia sẻ cho người dùng hay nhóm hay không. Kết quả này mặc định là true cho người dùng và nhóm, đồng thời không được phép cho các yêu cầu khác. Bạn không được tắt tiện ích này để chuyển quyền sở hữu.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

transferOwnership

boolean

Liệu có chuyển quyền sở hữu cho người dùng đã chỉ định và hạ cấp chủ sở hữu hiện tại xuống người viết hay không. Tham số này bắt buộc phải được xác nhận về tác dụng phụ.

useDomainAdminAccess

boolean

Đưa ra yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền; nếu bạn đặt thành true (đúng) thì người yêu cầu sẽ được cấp quyền truy cập nếu tham số mã nhận dạng tệp đề cập đến bộ nhớ dùng chung và người yêu cầu là quản trị viên của miền có bộ nhớ dùng chung này.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Permission.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của Permission.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.