Method: permissions.delete

Xoá một quyền.

Cảnh báo: Chúng tôi không hỗ trợ các thao tác quyền đồng thời trên cùng một tệp; chỉ áp dụng lần cập nhật gần đây nhất.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions/{permissionId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

permissionId

string

Mã quyền.

Tham số truy vấn

Các tham số
supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

useDomainAdminAccess

boolean

Đưa ra yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền; nếu bạn đặt thành true (đúng) thì người yêu cầu sẽ được cấp quyền truy cập nếu tham số mã nhận dạng tệp đề cập đến bộ nhớ dùng chung và người yêu cầu là quản trị viên của miền có bộ nhớ dùng chung này.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.