Method: permissions.list

Liệt kê các quyền của một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Tham số truy vấn

Các tham số
pageSize

integer

Số lượng quyền tối đa được trả lại trên mỗi trang. Khi bạn không đặt chính sách này cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung, hệ thống sẽ trả về tối đa 100 kết quả. Khi bạn không đặt chính sách này cho các tệp không nằm trong bộ nhớ dùng chung, toàn bộ danh sách sẽ được trả về.

pageToken

string

Mã thông báo để tiếp tục yêu cầu danh sách trước đó trên trang tiếp theo. Bạn nên đặt giá trị này thành giá trị "nextPageToken" từ phản hồi trước.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

useDomainAdminAccess

boolean

Đưa ra yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền; nếu bạn đặt thành true (đúng) thì người yêu cầu sẽ được cấp quyền truy cập nếu tham số mã nhận dạng tệp đề cập đến bộ nhớ dùng chung và người yêu cầu là quản trị viên của miền có bộ nhớ dùng chung này.

includePermissionsForView

string

Chỉ định quyền của khung hiển thị bổ sung để đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ giá trị "đã xuất bản".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách quyền của một tệp.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "permissions": [
  {
   object (Permission)
  }
 ]
}
Các trường
nextPageToken

string

Mã thông báo trang cho trang quyền tiếp theo. Trường này sẽ không xuất hiện nếu đến cuối danh sách quyền. Nếu bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, mã thông báo sẽ bị loại bỏ và bạn nên bắt đầu lại quá trình phân trang từ trang kết quả đầu tiên. Mã thông báo trang thường có hiệu lực trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu bạn thêm hoặc xoá các mục mới, kết quả dự kiến của bạn có thể sẽ khác.

kind

string

Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#permissionList".

permissions[]

object (Permission)

Danh sách quyền. Nếu nextPageToken được điền, thì danh sách này có thể chưa đầy đủ và bạn nên tìm nạp một trang kết quả bổ sung.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.