Method: permissions.list

Liệt kê các quyền của một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã của tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

Tham số truy vấn

Thông số
pageSize

integer

Số lượng quyền tối đa cần trả về trên mỗi trang. Khi không được thiết lập cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung, hệ thống sẽ trả về tối đa 100 kết quả. Khi bạn không đặt chính sách này cho các tệp không nằm trong bộ nhớ dùng chung, hệ thống sẽ trả về toàn bộ danh sách.

pageToken

string

Mã thông báo để tiếp tục yêu cầu danh sách trước đó trên trang tiếp theo. Bạn phải đặt thuộc tính này thành giá trị của "nextPageToken" trong phản hồi trước đó.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Bộ nhớ của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng supportsAllDrives.

useDomainAdminAccess

boolean

Gửi yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền. Nếu bạn đặt thành true, người yêu cầu sẽ được cấp quyền truy cập nếu tham số mã tệp tham chiếu đến một bộ nhớ dùng chung và người yêu cầu là quản trị viên của miền chứa bộ nhớ dùng chung đó.

includePermissionsForView

string

Chỉ định các quyền bổ sung của chế độ xem cần đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ "Phát hành".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách các quyền đối với một tệp.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "permissions": [
  {
   object (Permission)
  }
 ]
}
Trường
nextPageToken

string

Mã thông báo của trang cho trang quyền tiếp theo. Trường này sẽ không xuất hiện nếu đã đến cuối danh sách quyền. Nếu mã thông báo bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, thì bạn nên loại bỏ mã đó và bắt đầu lại quá trình phân trang từ trang kết quả đầu tiên. Mã thông báo của trang thường có hiệu lực trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu bạn thêm hoặc xoá các mục mới, kết quả bạn mong đợi có thể sẽ khác.

kind

string

Xác định loại tài nguyên đây. Giá trị: chuỗi cố định "drive#permissionList".

permissions[]

object (Permission)

Danh sách quyền. Nếu bạn điền mã nextPageToken, thì danh sách này có thể chưa hoàn chỉnh và hệ thống sẽ tìm nạp một trang kết quả khác.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.