Method: revisions.delete

Xoá vĩnh viễn một phiên bản tệp. Bạn chỉ có thể xoá các bản sửa đổi cho tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive, như hình ảnh hoặc video. Không thể xoá các bản sửa đổi đối với các tệp khác, chẳng hạn như Google Tài liệu hoặc Trang tính và phiên bản tệp còn lại gần đây nhất.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

revisionId

string

Mã của bản sửa đổi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.